Uchwały ZP 2021r.

 

Uchwała Nr 74/358/21 z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Kolneńskiego, położonej w Koźle oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała Nr 74/356/21 z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 74/355/21 z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Uchwała Nr 74/354/21 z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego

Uchwała Nr 73/353/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 72/352/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę Nr 69/338/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 kwietnia

Uchwała Nr 72/351/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 72/350/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie wyznaczenia członków zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu

Uchwała Nr 72/349/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej – „Rozbudowa i  przebudowa drogi powiatowej nr 1829B Romany - DW 648”

Uchwała Nr 72/348/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Kolnie oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Uchwała Nr 72/347/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 65/69/2000 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 października 2000 r. w sprawie zasad oddawania w najem lub dzierżawę na okres do lat trzech nieruchomości będących własnością Powiatu Kolneńskiego oraz określenia minimalnych stawek czynszu z tego tytułu

Uchwała Nr 71/346/21 z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie wniesienia wkładu własnego – niefinansowego

Uchwała Nr 71/345/21 z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie raportu o stanie Powiatu Kolneńskiego za rok 2020

Uchwała Nr 70/344/21 z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdania finansowego za 2020 rok

Uchwała Nr 70/343/21 z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski – Jurzec Włościański - Kossaki – Jedwabne od km 0+000 do km 9+170”

Uchwała Nr 70/342/21 z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1895B Rogienice Wielkie -Rogienice Wypychy-Kołaki Wietrzychowo-Mały Płock na odcinku dł. 2094,09 mb, łączącym m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 do km 3+394,09”

Uchwała Nr 70/341/21 z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński

Uchwała Nr 70/340/21 z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie

Uchwała Nr 69/339/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za I kwartał 2021 roku

Uchwała Nr 69/338/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 69/337/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Kolneńskiego, położonej w Koźle oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała Nr 69/336/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie do składania oświadczeń woli

Uchwała Nr 68/335/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 62/310/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny, nieruchomości położonej w Kolnie, na rzecz Miasta Kolno oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Uchwała Nr 68/334/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Uchwała Nr 68/333/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji „Vita Familiae” w 2020 roku.

Uchwała Nr 68/332/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie wsparcia w 2021 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

Uchwała Nr 68/331/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Turośl, powiat kolneński

Uchwała Nr 67/330/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grabowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

Uchwała Nr 67/329/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Uchwała Nr 67/328/21 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 66/327/21 z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2020 rok

Uchwała Nr 66/326/21 z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2020 r.

Uchwała Nr 66/325/21 z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48

Uchwała Nr 66/324/21 z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej – „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie”.

Uchwała Nr 66/323/21 z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2021, po dokonaniu aktualizacji tej kwoty w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Kolneński na rok 2021

Uchwała Nr 65/322/21 z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego

Uchwała Nr 65/321/21 z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego 2021 r.

Uchwała Nr 65/320/21 z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Kolno, powiat kolneński

Uchwała Nr 65/319/21 z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Kolno, powiat kolneński

Uchwała Nr 65/318/21 z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2020

Uchwała Nr 65/317/21 z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2020 rok

Uchwała Nr 63/316/21 z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: „Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r., polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w formie mobilnej na terenie powiatu kolneńskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą 15-077 Białystok, ul. Warszawska 44/1.

Uchwała Nr 62/315/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2021 rok

Uchwała Nr 62/314/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2021 r.

Uchwała Nr 62/313/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2020 udzielonej dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz przyjęcia rozliczenia dotacji przekazanej tej szkole w roku 2020

Uchwała Nr 62/312/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2020

Uchwała Nr 62/311/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie

Uchwała Nr 62/310/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny, nieruchomości położonej w Kolnie, na rzecz Miasta Kolno oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Uchwała Nr 61/309/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: „Udział dzieci, młodziczek i juniorek UKS „Olimpia” Kolno w Mistrzostwach Ligi Okręgowej Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Białymstoku i w Klubowych Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej o Puchar ZPRP oraz w Turniejach Wojewódzkich, Międzywojewódzkich i Ogólnopolskich w Piłce Ręcznej w sezonie III-XI 2020 r.”, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” Kolno, z siedzibą w 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 22.

Uchwała Nr 61/308/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: „I Powiatowy Międzyszkolny Turniej Szachowy”, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Bielik, z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, 18-500 Kolno, Wykowo 14.

Uchwała Nr 61/307/20 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: „Inscenizacja historyczna działań wojennych Podlaskiej Brygady Kawalerii w pierwszych dniach września 1939 r. na terenie gminy Grabowo”, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo, z siedzibą w 18-507 Grabowo, ul. Szkolna 1.

Uchwała Nr 61/306/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: Druk 13 numeru „Zeszytów Kolneńskich” – almanachu społeczno-kulturalnego, realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”, z siedzibą w 18-500 Kolno, ul. Marii Konopnickiej 4.

Uchwała Nr 61/305/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: „Szkolenie, przygotowywanie i udział drużyn młodzieżowych: trampkarza, młodzika, żaka, orlika w rozgrywkach pod patronatem PZPN i turniejach piłkarskich”, realizowanego przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ” w Kolnie, z siedzibą w 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 40.

Uchwała Nr 61/304/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: „Sport to zdrowie”, realizowanego przez Gminny Klub Sportowy w Stawiskach, z siedzibą w 18-520 Stawiski, ul. Smolniki 8/3.

Uchwała Nr 61/303/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2021 rok

Uchwała Nr 61/302/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała Nr 61/301/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań

Uchwała Nr 61/300/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy na rok 2021 Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

Uchwała Nr 61/299/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2021-01-21

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-07-15

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2021-01-21