ROK 2014

 

w sprawie  upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.
 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.
 
w sprawie cofnięcia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „Piknik militarny, zawody kawaleryjskie podczas obchodów 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „Twórczość pokoleń – piknik rodzinny”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania N.M.P w Lachowie.
 
w sprawie zmiany w realizowanym przez Powiat w 2014r. Pilotażowym Programie PFRON „Aktywny Samorząd”.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.
 
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2015 r.
 
w sprawie wynagrodzenia dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Kolno do kategorii drogi gminnej.
 
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „ „Zeszyty Kolneńskie” nr 8 – almanach społeczno – kulturalny”, realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna” w Kolnie.
 
w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu kolneńskiego.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  położonych na terenie powiatu kolneńskiego.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „70. Rocznica mordu na mieszkańcach Starego Gromadzyna”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „INTEGRACJA”.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „VI Festiwal Dawnych Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych „Bziodowanie w Lemanie”, realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna” w Kolnie.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
 
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2015 r.
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego  za pierwsze półrocze 2014 roku.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2014 roku.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „Artystyczne Kolneńskie ”, realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Seniora w Samulach.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „Powiatowy Piknik OFF Roadowy ”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kolno 4x4.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2013 r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
w sprawie  wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Program profilaktyki układu oddechowego mieszkańców powiatu kolneńskiego„ w ramach Programu Operacyjnego PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 oraz z budżetu państwa.
 
w sprawie  upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolneńskiego w sprawach majątkowych związanych z realizacją projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013,  Priorytet  VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,  Poddziałanie  6.1.1 Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego.
 
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2014r. 
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.
 
w sprawie  upoważnienia  do zawarcia umowy  partnerskiej z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałania  6.1.1 Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2013 r.
 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2013 r.
 
w sprawie wsparcia w 2014 r. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki  z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.
 
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji „Vita Familiae” w 2013 roku.
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu kolneńskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”. 
 
w sprawie realizacji przez powiat w roku 2014 Pilotażowego Programu PFRON „Aktywny Samorząd” w ramach Porozumienia zawartego w dniu 20 czerwca 2012 r. 
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
 
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
 
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2014 rok w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz innych podmiotach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów 
 
w sprawie  upoważnienia  do zawarcia aneksu na rok 2014 do Umowy Ramowej nr. UDA-POKL.06.01.03-20-008/08-00 z dnia 14 marca 2008 roku z tytułu realizacji projektu systemowego p.n. „Nowe wyzwania – lepsze perspektywy”” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałania  6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2014 rok w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz innych podmiotach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów. 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.
 
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2013.
 
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.
 
w sprawie   planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2014 r. 
 
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-01-09

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-01-09