ROK 2015

 

w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „Piękne i nieznane podlaskie – nasza mała Ojczyzna”, realizowanego przez Parafię pw. Zwiastowania NMP w Lachowie.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnych upamiętniających walki wrześniowe 1939 na terenie Gminy Grabowo”, realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „XXVI Kolneńskie Biegi Jesieni”, realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna” w Kolnie.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2015.
 
w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kolneńskim na lata 2016-2025”.
 
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kolneńskiego Nr 22/84/15 z dnia 9 września 2015, w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „Nie rób przykrości mamie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywnych Absolwentów „ZDETERMINOWANI”.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „Organizacja turnieju rozgrywek piłki nożnej, grup młodziaków, orlików i żaków”, realizowanego przez „Kolneński Klub Sportowy ORZEŁ”.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla Mieszkańców Gminy Stawiski”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jurca.
 
w sprawie zwiększenia środków PFRON na realizację Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”.
 
w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolneńskim.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „ Rocznica rozformowania 110 Zapasowego Pułku Ułanów – cykliczna uroczystość w Janowie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „Cykl spotkań aktywizujących dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Kolnie.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „Piknik militarny, zawody kawaleryjskie podczas organizacji obchodów 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „VII Festiwal Dawnych Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych „Bziodowanie w Lemanie”, realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna” w Kolnie.
 
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „Zeszyty Kolneńskie nr 9.- almanach społeczno-kulturalny”, realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna” w Kolnie.
 
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021.
 
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2016 r.
 
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu do składu komisji do spraw kształtowania ustroju rolnego przy Dyrektorze Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu „Powiatowego Programu Profilaktyczno – Edukacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2016-2020”oraz projektu„ Powiatowego Programu Edukacyjno-Wspierającego dla Osób Dorosłych Uwikłanych w Zjawisko Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021”.
 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 roku zadania publicznego, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020”.
 
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych  w imieniu Powiatu Kolneńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części budynku administracyjnego, położonego przy ul. 11 - Listopada 1 w Kolnie.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „Koncert muzyki patriotycznej – Dla swej Ziemi macierzystej”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu.
 
w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016.
 
w sprawie przeznaczenia do zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Grabowie.
 
w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczyciela emeryta zlikwidowanego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grabowie.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „Nie rób przykrości mamie”, realizowanego przez Stowarzyszeniem Aktywnych Absolwentów „ZDETERMINOWANI”.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „5-lecie Zespołu Czerwieniacy”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „INTEGRACJA”.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „Jazda na rowerze to przepustka do zdrowia”, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Borkowa.
 
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Kolneńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego.
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego  za pierwsze półrocze 2015 roku.
 
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2016 r.
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2015 roku.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „Triathlon Kozioł 2015”, realizowanego przez Stowarzyszenie Ratowników WOPR Kolno.
 
w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
 
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015 r. 
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.
 
w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „VII Szachowe Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży im. Akiby Rubinsteina”, realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna” w Kolnie.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Kolno do kategorii drogi gminnej.
 
w sprawie powierzenia i przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grabowie.
 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 18/62/07 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu i odpłatności za wynajem mieszkania chronionego funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
 
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Turośl do kategorii drogi gminnej.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.
 
w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy z tytułu realizacji projektu pozakonkursowego p.n.  „Od bezrobocia do zatrudnienia”  w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020.
 
w sprawie reprezentacji Powiatu Kolneńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 r. 
 
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kolneńskim na lata 2016 – 2025.
 

Uchwała Nr 14/53/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdania finansowego za 2014 rok.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.
 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
 
W sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „XI Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „REKORD” w Kolnie.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2014 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie  upoważnienia  do zawarcia Umowy z tytułu realizacji projektu pozakonkursowego p.n.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim”  w ramach Osi Priorytetowej I  Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie  1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji „Vita Familiae” w 2014 roku.
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu kolneńskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”.
 
w sprawie realizacji przez powiat w 2015 roku Pilotażowego Programu PFRON „Aktywny Samorząd”.
 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2014 r.
 
w sprawie wsparcia w 2015 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 
 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2015 rok w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz innych podmiotach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów .
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolneńskim na lata 2015-2017”.
 
w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie  do sprawowania kontroli.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
 
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej – rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104390B  na odcinku od krawędzi jezdni bitumicznej tej drogi do końca projektowanego łuku kołowego przy granicy obrębów wsi Janowo i Łosewo na odcinku o długości 1701,83 m.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku szpitalnym.
 
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie miasta Kolno do kategorii dróg gminnych.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. 
 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2015 r. 
 
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2014.
 
w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie upoważnienia  kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.
 
w sprawie  upoważnienia dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.
 
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.
 
w sprawie cofnięcia upoważnienia pełniącemu obowiązki  dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.
 
w sprawie odwołania powierzenia  pełnienia obowiązków dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej nr 104393B od skrzyżowania z drogą nr 104398B do działki nr geod. 501 na odcinku o długości około 221 m oraz drogi gminnej nr 104398B od skrzyżowania z drogą gminną nr 104393B do działki nr geod. 491 na odcinku o długości około 1270 m.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
w sprawie upoważnienia p.o.  kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.
 
w sprawie cofnięcia upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.
 
w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.
 
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20.
 
w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie.
 
W sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2014 r. zadania publicznego „Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnych upamiętniających walki wrześniowe 1939 r. na terenie gminy Grabowo” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2015-01-20

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2016-01-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2015-01-20