ROK 2013

 

w sprawie wytycznych dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących racjonalizowania  polityki kadrowej i zatrudnienia w jednostkach przy przewidywanych niższych dochodach budżetowych powiatu w 2014 r.
 
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2013 r.
 
w sprawie zmiany  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2013 r. 
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
 
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 64/243/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
 
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2014 r.
 

Uchwała Nr 78/295/13 z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok.

Uchwała Nr 78/294/13 z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej.

Uchwała Nr 77/293/13z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie  określenia zakresu upoważnienia przedstawicieli Lidera Partnerstwa do reprezentowania powiatu wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu „Aktywni i efektywni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania  6.1.1 - Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz do zawarcia w imieniu Zarządu i na rzecz Powiatu Kolneńskiego umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku-Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

Uchwała Nr 77/291/13 z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2013 r.

Uchwała Nr 76/290/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolneńskiego  i dokonywania innych czynności związanych z realizacją projektu pod tytułem :” Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie”.

Uchwała Nr 76/289/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolneńskiego i dokonywania innych czynności związanych z realizacją projektu pod tytułem :” Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie”.

Uchwała Nr 74/288/13 z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie  upoważnienia  do zawarcia umowy  partnerskiej z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Aktywni i efektywni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałania  6.1.1 Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.

Uchwała Nr 74/287/13 z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr 74/286/13 z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia dla eksperta z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania powołanego w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 74/285/13 z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 73/284/13 z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolneńskiego i dokonywania innych czynności związanych z realizacją projektu pod tytułem "Lepszy start w przyszłość - Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie"

Uchwała Nr 73/283/13 z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 72/281/13 z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

Uchwała Nr 71/280/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie.

Uchwała Nr 71/279/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr 71/278/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Uchwała Nr 71/277/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr 71/276/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Uchwała Nr 71/275/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr 70/274/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 3.

Uchwała Nr 70/273/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grabowie.

Uchwała Nr 70/272/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr 70/271/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr 70/270/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2013 roku.

Uchwała Nr 70/269/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 70/268/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2013 r.

Uchwała Nr 70/267/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego  za pierwsze półrocze 2013 roku.

Uchwała Nr 70/266/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2014 r.

Uchwała Nr 69/265/13 z dnia 17 lipca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obowiązków i kompetencji przy wykonywaniu nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu.

Uchwała Nr 69/264/13 z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 69/263/13 z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.

Uchwała Nr 69/262/13 z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

Uchwała Nr 69/261/13 z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Uchwała Nr 68 /260/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie nagrody jubileuszowej dla dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie – Krystyny Dobrołowicz.

Uchwała Nr 68/259/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Uchwała Nr 68/258/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem  kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 500 000 zł na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Uchwała Nr 68/257/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu  krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Uchwała Nr 68/256/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 67/255/13 z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie realizacji  przez powiat w 2013 roku  projektu   p.n. „Rozwijam skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie7.1. Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uchwała Nr 67/254/13 z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2013 r.

Uchwała Nr 67/253/13 z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2012r.

Uchwała Nr 66/252/13 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 66/251/13 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie upoważnienia Pana Lecha Kowalczyka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie do realizacji projektu grupowego pn. „Przeciwdziałanie zmianom klimatu- termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim wraz z modernizacją oświetlenia” wnioskowanego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 5) Zarządzanie energią w budynkach podmiotów sektora finansów publicznych”

Uchwała Nr 66/250/13 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

Uchwała Nr 66/249/13 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie

Uchwała Nr 66/248/13 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie

Uchwała Nr 64/247/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego do realizacji projektu grupowego pn. „Przeciwdziałanie zmianom klimatu – termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim wraz z modernizacją oświetlenia”, wnioskowanego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”

Uchwała Nr 64/246/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.

Uchwała Nr 64/245/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Uchwała Nr 64/244/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Uchwała Nr 64/243/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie realizacji przez powiat  w roku 2013 Pilotażowego Programu PFRON „Aktywny Samorząd” w ramach Porozumienia zawartego w dniu 20 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 64/242/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 64/241/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2012 r.

Uchwała Nr 64/240/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2013 r.

Uchwała Nr 63/239/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Stawiskach przy ul. Plac Wolności.

Uchwała Nr 63/238/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyznaczenia członków zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

Uchwała Nr 63/237/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.

Uchwała Nr 63/236/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Uchwała Nr 62/235/13 z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr 62/234/13 z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr 62/233/13 z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli  w imieniu powiatu kolneńskiego i dokonywania innych czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie  oraz realizację w roku 2013 projektu „Rozwijam skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uchwała Nr 62/232/13 z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji „Vita Familiae” w 2012 roku.

Uchwała nr 61/231/13 z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielenia dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 61/230/13 z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 61 w miejscowości Stawiski.

Uchwała Nr 61/229/13 z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Udział juniorek młodszych i młodziczek UKS „Olimpia” Kolno w Mistrzostwach Ligi Okręgowej Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Białystoku w sezonie 2012” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” w Kolnie.

Uchwała Nr 61/228/13 z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2012 r.

Uchwała Nr 60/227/13 z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 3.

Uchwała Nr 60/226/2013 z dnia 19 lutego 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego.

Uchwała Nr 60/225/13 z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego: „Organizacja imprez sportowych (mecze piłki nożnej), szkolenie drużyny seniorów w rozgrywkach pod patronatem PZPN (III liga)” realizowanego przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ”.

Uchwała Nr 60/224/13 z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Gimnazjady i Igrzyska Powiatowe 2012 ” realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kolnie.

Uchwała Nr 59/223/13 z dnia 07 lutego 2013 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Uchwała Nr 59/222/13 z dnia 07 lutego 2013 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała Nr 59/221/13 z dnia 07 lutego 2013 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2013 r.

Uchwała Nr 59/220/13 z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „XV Jubileuszowy Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Kolneńskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Kultury i Sportu.

Uchwała Nr 59/219/13 z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „VII Konkurs Kolęd i Pastorałek Powiatu Kolneńskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Kultury i Sportu.

Uchwała Nr 59/218/13 z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2013 rok w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz innych podmiotach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów.

Uchwała Nr 57/217/13 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2012.

Uchwała Nr 57/216/13 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kolneńskiego” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 57/215/13 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Asysta podczas świąt narodowych kościelnych i lokalnych” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.

Uchwała Nr 57/214/13 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Powiatu Kolneńskiego w postaci znaku graficznego.

Uchwała Nr 57/213/13 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w projekcie budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-01-17

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2014-01-07

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-01-17