Uchwały ZP 2020r.


UCHWAŁA Nr 60/298/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 58/297/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2021, obowiązującej do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji tej kwoty

UCHWAŁA Nr 58/296/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kolnie

UCHWAŁA Nr 58/295/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Teofila Kubraka 6

UCHWAŁA Nr 58/294/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie

UCHWAŁA Nr 58/293/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2020 rok

UCHWAŁA Nr 58/292/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Kolneńskim i jego jednostkach organizacyjnych

UCHWAŁA Nr 58/291/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finasowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Kolneńskiego na rok 2020

UCHWAŁA Nr 58/290/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 58/289/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029

UCHWAŁA Nr 58/288/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2021

UCHWAŁA Nr 58/287/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Grabowo, powiat kolneński

UCHWAŁA Nr 58/286/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

UCHWAŁA Nr 58/285/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolneńskim na lata 2021- 2023”

UCHWAŁA Nr 57/284/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie umorzenia czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości powiatu kolneńskiego w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii COVID-19

UCHWAŁA Nr 57/283/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego

UCHWAŁA Nr 57/282/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104556B na odcinku: droga powiatowa nr 1830B – Cwaliny – droga gminna nr 104558B

UCHWAŁA Nr 57/281/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2021 roku.

UCHWAŁA Nr 57/280/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 57/279/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu kolneńskiego

UCHWAŁA Nr 57/278/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie na podstawie umowy cywilnoprawnej

UCHWAŁA Nr 56/277/20 z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie

UCHWAŁA Nr 56/276/20 z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: Piknik sportowo-rekreacyjny „Ruszaj się bo zardzewiejesz”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu, z siedzibą, ul. M. Konopnickiej 4, 18-500 Kolno.

UCHWAŁA Nr 56/275/20 z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: „Rekreacyjny Rajd Rowerowy”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski, z siedzibą w 18-520 Stawiski, ul. Krótka 4.

UCHWAŁA Nr 56/274/20 z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: „Organizacja powiatowego turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Małym Płocku, z siedzibą ul. Ks. Ciborowskiego 27, 18-516 Mały Płock.

UCHWAŁA Nr 56/273/20 z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2020 r. zadania publicznego pt.: „X Powiatowy Rajd Rowerowy w 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Powiecie Kolneńskim”, realizowanego przez Stowarzyszenie KaFCuki, z siedzibą Czerwone 69, 18-500 Kolno.

UCHWAŁA Nr 56/272/20 z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 56/271/20 z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029

UCHWAŁA Nr 56/270/20 z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2021 r.

UCHWAŁA Nr 55/269/20 z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2021 roku.

UCHWAŁA Nr 55/268/20 z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za III kwartał 2020 roku

UCHWAŁA Nr 55/267/20 z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 54/266/20 z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie zamiany nieruchomości Powiatu Kolneńskiego, położonej w mieście Stawiski na nieruchomość Gminy i Miasta Stawiski, położonej w obrębie Jurzec Szlachecki gm. Stawiski oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

UCHWAŁA Nr 54/265/20 z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo

UCHWAŁA Nr 54/264/20 z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r.”.

UCHWAŁA Nr 54/263/20 z dnia 16 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 53/262/20 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi gminnej nr 251025W (ul. Przemysłowa) zlokalizowanej w msc. Ławy, gmina Rzekuń, powiat Ostrołęcki i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych

UCHWAŁA nr 53/261/20 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie

UCHWAŁA Nr 53/260/20 z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 52/259/20 z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

UCHWAŁA Nr 52/258/20 z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2021 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia

UCHWAŁA Nr 52/257/20 z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 52/256/20 z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

UCHWAŁA Nr 52/255/20 z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie

UCHWAŁA Nr 52/254/20 z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

UCHWAŁA Nr 51/253/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za II kwartał 2020 roku

UCHWAŁA Nr 51/252/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2020 r.

UCHWAŁA Nr 51/251/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2021 rok

UCHWAŁA Nr 51/250/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

UCHWAŁA Nr 51/249/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021

UCHWAŁA Nr 51/248/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia bibliotekarza do zastępowania dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021

UCHWAŁA Nr 51/247/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia wychowawcy do zastępowania dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021

UCHWAŁA Nr 51/246/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2020 roku.

Uchwała Nr 50/245/20 z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 -2020- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolneńskiego

Uchwała Nr 50/244/20 z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie oraz wyznaczenia realizatora i koordynatora projektu

Uchwała Nr 50/243/20 z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Kolneńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1, 3.2.2 RPO – II edycja”

Uchwała Nr 50/242/20 z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.

Uchwała Nr 49/238/20 z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr 49/237/20 z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

Uchwała Nr 49/236/20 z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 48/235/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Uchwała Nr 48/234/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

Uchwała Nr 48/233/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe do reprezentowania Partnera Powiatu Kolneńskiego w działaniach związanych z projektem zintegrowanym „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja”

Uchwała Nr 47/232/20 z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej nr 104319B - ul. Zielonej w Kolnie wraz z infrastrukturą techniczną, tj. kanalizacją deszczową, siecią oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym”

Uchwała Nr 47/231/20 z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Kolno, powiat kolneński

Uchwała Nr 47/230/20 z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Kolno, powiat kolneński

Uchwała Nr 47/229/20 z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 4655N ul. Ogrodowa w Orzyszu i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 47/228/20 z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.

Uchwała Nr 47/227/20 z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

Uchwała Nr 47/226/20 z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

Uchwała Nr 46/225/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.

Uchwała Nr 46/224/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdania finansowego za 2019 r.

Uchwała Nr 46/223/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2019 r.

Uchwała Nr 46/222/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za I kwartał 2020 r.

Uchwała Nr 46/221/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2019 r.

Uchwała Nr 46/220/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2020 r.

Uchwała Nr 46/219/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Kolno, powiat kolneński.

Uchwała Nr 46/218/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu kolneńskiego w zakresie realizacji programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Uchwała Nr 46/217/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny majątku ruchomego na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży Filia w Kolnie

Uchwała Nr 46/216/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego

Uchwała Nr 46/215/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2020, po dokonaniu aktualizacji tej kwoty w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Kolneński na rok 2020

Uchwała Nr 46/214/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie 

Uchwała Nr 46/213/20 z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie raportu o stanie Powiatu Kolneńskiego za rok 2019.

Uchwała Nr 45/212/2020 z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
  
Uchwała Nr 44/211/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.
  
Uchwała Nr 43/210/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości powiatu kolneń-skiego w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID -19
  
Uchwała Nr 43/209/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 170517B Łacha-Łacha w km 0+000 - 1+855, gmina Turośl, województwo podlaskie”
  
Uchwała Nr 43/208/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (VI)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
  
Uchwała Nr 43/207/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Od bezrobocia do zatrudnienia (VI)” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020
  
Uchwała Nr 43/206/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
  
Uchwała Nr 43/205/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
  
Uchwała Nr 43/204/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia czynszu za najem nieruchomości Powiatu Kolneńskiego w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID -19
  
Uchwała Nr 43/203/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2020 rok
  
Uchwała Nr 43/202/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.
  
Uchwała Nr 42/201/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie
  
Uchwała Nr 42/200/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
  
Uchwała Nr 42/199/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.
  
Uchwała Nr 41/198/20 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
  
Uchwała Nr 41/197/20 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
  
Uchwała Nr 41/196/20 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
  
Uchwała Nr 41/195/20 z dnia 26 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
  
Uchwała Nr 41/194/20 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za 2019 rok
  
Uchwała Nr 40/193/20 z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.
  
Uchwała Nr 40/192/20 z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie wsparcia w 2020 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
  
Uchwała Nr 39/191/20 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2019 rok
  
Uchwała Nr 39/190/20 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji „Vita Familiae” w 2019 roku.
  
Uchwała Nr 39/189/20 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2019
  
Uchwała Nr 39/188/20 z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
  
Uchwała Nr 38/187/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r., polegającej na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w formie mobilnej na terenie powiatu kolneńskiego” realizowanego przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza-Tatara 7.
   
Uchwała Nr 38/186/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego
  
Uchwała Nr 38/185/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  
Uchwała Nr 38/184/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
  
Uchwała Nr 38/183/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.
   
Uchwała Nr 38/182/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Czerwone, gm. Kolno”
  
Uchwała Nr 38/181/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Od bezrobocia do zatrudnienia (VI)” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020
    
Uchwała Nr 38/180/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (VI)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
   
Uchwała Nr 38/179/20 z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
   
Uchwała Nr 37/178/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
   
Uchwała Nr 37/177/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
   
Uchwała Nr 37/176/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2019
   
Uchwała Nr 37/175/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznych rozliczeń z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2019 udzielonej dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz przyjęcia rozliczenia dotacji przekazanej tej szkole w roku 2019
   
Uchwała Nr 37/174/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Kolneńskim i jego jednostkach organizacyjnych
   
Uchwała Nr 37/173/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.
   
Uchwała Nr 36/172/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (VI)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
   
Uchwała Nr 36/171/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2020 r.
   
Uchwała Nr 36/170/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2020 rok
   
Uchwała Nr 36/169/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   
Uchwała Nr 36/168/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
   
Uchwała Nr 36/167/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, oraz rocznicy bitwy partyzanckiej w Piasutnie Żelaznym” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie z siedzibą 18 – 500 Kolno, ul. Kopernika 9.
   
Uchwała Nr 36/166/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Rozwój Sportu wśród dzieci i młodzieży powiatu kolneńskiego” realizowanego przez Gminny Klub Sportowy w Stawiskach z siedzibą w 18-520 Stawiski, ul. Smolniki 8/3.
   
Uchwała Nr 36/165/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy na rok 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
   
Uchwała Nr 36/164/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Od bezrobocia do zatrudnienia (VI)” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020
   
Uchwała Nr 36/163/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Teofila Kubraka 6

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2020-01-15

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-01-04

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2020-01-15