ROK 2016
  
       
Uchwała Nr 62/244/16 z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
      
Uchwała Nr 61/243/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie
   
Uchwała Nr 61/242/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie
   
Uchwała Nr 61/241/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie
   
Uchwała Nr 61/240/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r 
       
Uchwała Nr 60/239/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej oraz niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego za miesiąc grudzień 2016 r.
   
Uchwała Nr 60/238/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: ”Piknik militarny zawody kawaleryjskie podczas organizacji obchodów upamiętniających rozwiązanie 110 zapasowego Pułku Ułanów Janowo 2016 oraz bitwy partyzanckiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.
   
Uchwała Nr 60/237/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: ”XXVII Kolneńskie Biegi Jesieni” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”. 
      
Uchwała Nr 59/236/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
     
Uchwała Nr 58/235/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie
  
Uchwała Nr 58/234/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi gminnej na terenie Gminy Zbójna do kategorii drogi powiatowej
    
Uchwała Nr 58/233/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kolneński
  
Uchwała Nr 58/232/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
     
Uchwała Nr 57/231/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego

Uchwała Nr 57/230/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2016 r.

Uchwała Nr 57/229/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.

Uchwała Nr 57/228/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2017r.

Uchwała Nr 57/227/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.

Uchwała Nr 57/226/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnych upamiętniające walki wrześniowe 1939 na terenie Gminy Grabowo” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie

Uchwała Nr 57/225/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „VI Międzynarodowy Turniej Oldbojów Stawiski 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach

Uchwała Nr 57/224/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

Uchwała Nr 57/223/16 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2016r.
          
Uchwała Nr 56/222/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyznaczenia zastępstwa w związku z nieobecnością dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie
    
Uchwała Nr 55/221/16 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie

Uchwała Nr 55/220/16 z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „Zeszyty Kolneńskie Nr 10” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”
  
Uchwała Nr 54/219/16 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok.
   
Uchwała Nr 54/218/16 z dnia 12 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej oraz niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2016.
    
Uchwała Nr 54/217/16 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
    
Uchwała Nr 54/216/16 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „Światowe Dni Młodzieży – Budowanie Relacji Międzynarodowych” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Kolnie.
   
Uchwała Nr 54/215/16 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „Obóz sportowy OSP Zabiele” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zabielu.
    

Uchwała Nr 54/214/16 z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Czarnia do kategorii dróg powiatowych.
  
Uchwała Nr 53/212/16 z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z tytułu realizacji projektu pn. "EkonomistaEU" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER na zasadach programu "Erasmus+" realizowanego dla uczniów z klas w zawodzie technik w trzytygodniowych stażach w firmach w Pradze w Republice Czeskiej.
   
Uchwała Nr 52/211/16 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
    
Uchwała Nr 51/210/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Kolneńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 
Uchwała Nr 51/209/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Łomżyńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
    
Uchwała Nr 51/208/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2017 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.
     
Uchwała Nr 51/207/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 
Uchwała Nr 50/206/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: Koncert wokalny „Niech zabrzmi hosanna” realizowanego przez Parafię Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu.
   
Uchwała Nr 50/205/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2016 roku.
     
Uchwała Nr 50/204/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2017 r.
 
Uchwała Nr 50/203/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
  
Uchwała Nr 50/202/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2016r.
       
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie do podejmowania czynności w zakresie programów regionalnych oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia z innym samorządem.
 
Uchwała Nr 49/200/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2016r.
 
Uchwała Nr 49/199/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej oraz niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2016.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: ”Rowerem po kolneńszczyźnie” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.
 
Uchwała Nr 49/197/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „Kolneński Piknik OFF-Roadowy – Pierwsza pomoc na drodze” realizowanego przez Stowarzyszenie Kolno 4x4.
 
Uchwała Nr 49/196/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt. :”V Rajd szlakiem 10 Pułku Ułanów Litewskich z czasów wojny obronnej września 1939r.” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie.
 
Uchwała Nr 49/195/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „ Regionalne Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski i polskiej państwowości”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „INTEGRACJA”.
 
Uchwała Nr 49/194/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „Przeprowadzenie Triathlonu dla młodzieży ze szkół powiatu kolneńskiego oraz osób dorosłych w celu zwiększenia wydolności i poprawy kondycji fizycznej”, realizowanego przez Stowarzyszenie Ratowników WOPR Kolno.
 
Uchwała Nr 49/192/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
  
Uchwała Nr 48/191/16 z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Uchwała Nr 48/190/16 z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z tytułu realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „MECHANIX” realizowanego w ramach projektu „Erasmus+ dla uczniów w zawodzie technik mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych poprzez staże na Litwie.

Uchwała Nr 48/189/16 z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z tytułu realizacji projektu pn. "EkonomistaEU" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Erasmus+" realizowanego dla uczniów z klas w zawodzie technik ekonomista w trzytygodniowych stażach w firmach w Pradze w Republice Czeskiej.

Uchwała Nr 48/188/16 z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 48/187/16 z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 
Uchwała Nr 46/186/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „XII Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym”, realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” w Kolnie.

Uchwała Nr 46/185/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2016 r. zadania publicznego pt.: „Aktywnie fizyczny senior- to zdrowy senior”, realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Łomży.

Uchwała Nr 46/184/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.
   
Uchwała Nr 45/183/16 z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia ostatecznej ceny sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kolnie.
    
Uchwała Nr 45/182/16 z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wsparcia w 2016 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności na działania na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie do podejmowania czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji zadania - zakup książek do biblioteki pedagogicznej, w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, dofinansowanego ze środków budżetu państwa.
 
Uchwała Nr 44/177/16 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy z tytułu realizacji projektu pozakonkursowego p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskimi (II)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 
Uchwała Nr 44/176/16 z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy z tytułu realizacji projektu pozakonkursowego p.n. „Od bezrobocia do zatrudnienia (II)” w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020
   
Uchwała Nr 43/175/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie.
 
Uchwała Nr 43/174/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu kolneńskiego w zakresie realizacji pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”.
 
Uchwała Nr 43/173/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie do sprawowania kontroli.
  
Uchwała Nr 43/172/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
  
Uchwała Nr 43/171/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Bursę Szkolną w Kolnie.
 
Uchwała Nr 43/170/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie.
 
Uchwała Nr 43/169/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Bursę Szkolną w Kolnie.
 
Uchwała Nr 43/168/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie odwołania dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie.
 
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2016r.
  
w sprawie cofnięcia upoważnienia  dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie  do sprawowania kontroli.
 
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. 
 
w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
 
w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
 
w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności na działania na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
 
w sprawie realizacji przez powiat w 2016 roku Pilotażowego Programu PFRON „Aktywny Samorząd”
 
w sprawie wsparcia w 2016 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
 
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie miejscowości Turośl do kategorii dróg gminnych.
 
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji „Vita Familiae” w 2015 roku.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
 
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Grabowo do kategorii drogi gminnej.
 
w sprawie przyjęcia projektu Programu „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2020”.
 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Kolnie.
 
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Kolno do kategorii dróg gminnych.
 
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
 
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 
w sprawie zmian w  regulaminie organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Kolnie.
 
w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego.
 
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2015.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „Udział młodziczek i juniorek młodszych UKS „Olimpia” Kolno w Mistrzostwach Ligi Okręgowej Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Białymstoku i w Klubowych Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej o Puchar ZPRP oraz w Turniejach Wojewódzkich, Międzywojewódzkich i Ogólnopolskich w Piłce Ręcznej w sezonie III-XII 2015r.” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”.
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego p.n.: „Organizacja imprez sportowych (mecze piłki nożnej, turnieje piłkarskie), szkolenie drużyn seniorów, grup młodzieżowych w rozgrywkach pod patronatem PZPN” realizowanego przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ”.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „Cudze chwalicie – swego nie znacie – poznajemy zabytki historyczne powiatu kolneńskiego”, realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży Koło w Kolnie.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego pt.: „V Międzynarodowy Turniej Oldbojów Stawiski 2015”, realizowanego przez Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego „Wyczynowy Rajd OFF-RADOWY im. Jana z Kolna”, realizowanego przez Stowarzyszenie KOLNO 4X4.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego pt.: „Poznając przeszłość stworzymy lepsze jutro”, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Borkowa.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego pt.: „Cykl spotkań Integracyjno-Sportowych”, realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Seniora w Samulach.
 
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2015 r. zadania publicznego pt.: „Muzyczne Barwy Jesieni”, realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Seniora w Samulach.
 
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2016 r. 
 
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.  
 
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-05-05

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2016-01-20

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2017-01-04

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-12-15