Uchwały ZP 2018r. - VI kad.

ROK 2018 - VI kadencja

   
       
Uchwała Nr 4/21/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.
     
Uchwała Nr 4/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „I Bieg Wagów” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Szkolna 1.
     
Uchwała Nr 4/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Uroczystości związane z rocznicą rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie oraz 100 rocznicą odzyskania Niepodległości” realizowanego przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Kopernika 9.
     
Uchwała Nr 4/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „VIII Międzynarodowy Turniej Oldbojów Stawiski 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe z siedzibą 18-520 Stawiski, ul. Plac Wolności 14.
     
Uchwała Nr 4/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Szkolenie, przygotowywanie i udział drużyn młodzieżowych: młodzika, żaka, orlika w rozgrywkach pod patronatem PZPN i turniejach piłkarskich” realizowanego przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ” Kolnie z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 40.
     
Uchwała Nr 4/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
     
Uchwała Nr 4/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 20
     
Uchwała Nr 4/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019, obowiązującej do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji tej kwoty
     
Uchwała Nr 4/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2017 udzielonej w rozdziale 80130 dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz przyjęcia rozliczenia dotacji przekazanej w rozdziale 80130 tej szkole w roku 2017
     
Uchwała Nr 3/12/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
  
Uchwała Nr 3/11/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.
  
Uchwała Nr 3/10/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
  
Uchwała Nr 3/9/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018r.
  
Uchwała Nr 2/8/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego
  
Uchwała Nr 2/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
  
Uchwała Nr 1/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie reprezentacji Powiatu Kolneńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego
    
Uchwała Nr 1/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Od bezrobocia do zatrudnienia (V)” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020
   
Uchwała Nr 1/4/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia Umowy z tytułu realizacji projektu pozakonkursowego oraz podpisania aneksu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskimi (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
   
Uchwała Nr 1/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2018 r.
    
Uchwała Nr 1/2/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie podziału obowiązków i kompetencji przy wykonywaniu nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu.
    
Uchwała Nr 1/1/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyznaczenia członków zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-12-27

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-11-30