ROK 2012

 

Uchwała Nr 56/212/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie.

Uchwała Nr 56 /211/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.

Uchwała Nr 56/210/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „I Międzywojewódzki turniej Taekwondo Olimpijskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „INTEGRACJA”.

Uchwała Nr 56/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli  związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Uchwała Nr 56/208/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie powierzenia Izabeli Wasilewskiej obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Uchwała Nr 56/207/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 55/206/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Ruszaj się bo zardzewiejesz – czyli SENIORIADA 2012” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu.

Uchwała Nr 55/205/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Dzień Seniora” realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Łomży.

Uchwała Nr 55/204/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „XXIII Kolneńskie Biegi Jesieni” realizowanego przez Towarzystwo Jan z Kolna.

Uchwała Nr 55/203/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Cykl spotkań aktywizujących dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Anny w Kolnie.

Uchwała Nr 55/202/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
W sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „ Organizacja tradycyjnego polowania Hubertowskiego” realizowanego przez Koło Łowieckie Cyranka w Kolnie.

Uchwała Nr 55/201/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

Uchwała Nr 55/200/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie   przyjęcia przez powiat darowizny mienia ruchomego przekazanego  przez województwo podlaskie  i powołania komisji do protokólarnego przejęcia tego mienia na rzecz Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.

Uchwała Nr 55/199/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw organizacji Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.

Uchwała Nr 55/198/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 54/197/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2012r.

Uchwała Nr 54/196/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 54/195/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie  stawki czynszu za lokale mieszkalne

Uchwała Nr 54/194/12 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

Uchwała Nr 53/193/12 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

Uchwała Nr 53/192/12 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2013r.

Uchwała Nr 53/191/12 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 53/190/12 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie powierzenia Fundacji Vita Familiae w Łomży dalszego prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w Kolnie.

Uchwała Nr 52/189/12 z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych  w Kolnie.

Uchwała Nr 52/188/12 z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2012 rok.

Uchwała Nr 51/187/2012 z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Uchwała Nr 51/186/2012 z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie do podejmowania czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji projektu pn.”Wykorzystaj swoją szansę” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II – obszar G.

Uchwała Nr 51/185/12 z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2012 r.

Uchwała Nr 50/184/12 dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 50/183/12 z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Organizacja uroczystości patriotyczno-religijnych upamiętniających walki wrześniowe 1939 na terenie Gminy Grabowo” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie”.

Uchwała Nr 50/182/12 z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Kuchnia polska w trzech odsłonach” realizowanego przez „Towarzystwo Przyjaciół Borkowa”.

Uchwała Nr 50/181/12 z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Odtworzenie tradycji teatralnych wsi Borkowa. Wystawienie sztuki Karola Wojtyły: „Przed sklepem jubilera” realizowanego przez „Towarzystwo Przyjaciół Borkowa”.

Uchwała Nr 49/180/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 49/179/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2012 r.

Uchwała Nr 49/178/12 z dnia 27 września 2012 r.
W sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zaciąganego przez Szpital Ogólny w Kolnie do kwoty 840 000 zł -  na spłatę zobowiązań wymagalnych i   sfinansowanie inwestycji niezbędnych dla dalszego funkcjonowania Szpitala, oraz upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnych związanych z udzielonym poręczeniem.

Uchwała Nr 49/177/12 z dnia 27  września 2012 r.
w sprawie  upoważnienia  do zawarcia umowy  na okres 01.10.2012 -31.03.2014  z tytułu projektu p.n.  „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałania  6.1.1 Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.

Uchwała Nr 48/176/12 z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia wykazu planowanych do spłaty z zaciągniętego kredytu długoterminowego zobowiązań wymagalnych oraz planowanych do realizacji inwestycji przez Szpital Ogólny w Kolnie

Uchwała Nr 47/175/12 z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad przejęcia (przekazania) mienia Biblioteki Pedagogicznej w Łomży-Filii w Kolnie.

Uchwała Nr 47/174/12 z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie upoważnienia do czynności związanych z realizacją projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Uchwała Nr 47/173/12 z dnia 12 września 2012r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2013 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

Uchwała Nr 47/172/12 z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 47/171/12 z dnia 12 września 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 26/87/11 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

Uchwała Nr 47/170/12 z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Izabeli Wasilewskiej - p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Uchwała Nr 47/169/12 z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Uchwała Nr 47/168/12 z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Bursę Szkolną w Kolnie.

Uchwała Nr 46/167/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie realizacji projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II - obszar G.

Uchwała Nr 46/166/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie realizacji przez powiat, w roku 2012,  Pilotażowego Programu PFRON „Aktywny Samorząd”, w ramach porozumienia zawartego w dniu 20 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 46/165/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Uchwała Nr 45/164/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie.

Uchwała Nr 45/163/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2013 r.

Uchwała Nr 45/162/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 45/161/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Spotkania z historią” realizowanego przez stowarzyszenie Towarzystwo „Jan z Kolna”.

Uchwała Nr 45/160/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Koncert muzyki poważnej – Nieście Chwałę Mocarze” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Jana Ewangelisty w Zabielu.

Uchwała Nr 45/159/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2012 roku.

Uchwała Nr 43/158/12 z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2012r.

Uchwała Nr 43/157/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w sieci dróg, przebiegających przez teren gminy Kadzidło.

Uchwała Nr 43/156/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Uchwała Nr 43/155/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie.

Uchwała Nr 42/154/12 z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Bądź aktywny” realizowanego przez stowarzyszenie Klub Seniora w Samulach.

Uchwała Nr 42/153/12 z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „Zwiedzamy muzeum w Ciechanowcu” realizowanego przez stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Łomży.

Uchwała Nr 42/152/12 z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 41/151/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2012 r.

Uchwała Nr 41/149/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2011r.

Uchwała Nr 41/148/ 12 z dnia 20 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Uchwała Nr 40/147/12 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr 39/146/12 z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kolneńskim w roku 2011.

Uchwała Nr 39/145/12 z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie

Uchwała Nr 39/144/12 z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego.

Uchwała Nr 39/143/12 z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

Uchwała 38/142/12 z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „V Szachowe Mistrzostwa Kolna Dzieci i Młodzieży Szkolnej im. Akiby Rubinsteina” realizowanego przez stowarzyszenie Towarzystwo „Jan z Kolna”.

Uchwała Nr 37/141/12 z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2012 r. zadania publicznego „VIII Otwarte Mistrzostwa Kolna w tenisie stołowym” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” w Kolnie.

Uchwała Nr 37/140/12 z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2012r.

Uchwała Nr 37/139/12 z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie.

Uchwała Nr 36/138/12 z dnia 20 kwietnia 2012r.
w sprawie zwolnienia ze stanowiska  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kolnie – Krzysztofa Sobiewskiego.

Uchwała Nr 36/137/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn. ,,System Zielonych Inwestycji (GIS-green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Uchwała Nr 36/136/12 z dnia 20 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 36/135/12 z dnia 20 kwietnia 2012r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2011r.

Uchwała Nr 36/134/12 z dnia  20  kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie

Uchwała Nr 36/133/12 z dnia  20 kwietnia 2012 r.
w sprawie uzgodnienia dotyczącego kształcenie w zawodzie technik administracji w Szkole Policealnej w Kolnie i w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Kolnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

Uchwała Nr 35/132/12 z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie.

Uchwała Nr 35/131/12 z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Kolno do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr 34/130/12 z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolneńskiego” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

Uchwała Nr 34/129/12 z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr 34/127/12 z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie  Fundacji „Vita Familiae” w 2011 roku.

Uchwała Nr 34/126/12 z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Powiatowa Liga Piłki Siatkowej /VII edycja/” realizowanego przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko „Rekord” w Kolnie.

Uchwała Nr 33/125/12 z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie wsparcia w 2012 r. realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

Uchwała Nr 33/124/12 z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie wsparcia w 2012 r. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Uchwała Nr 32/122/12 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2012 rok w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz innych podmiotach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów.

Uchwała Nr 32/121/12 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu  Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Uchwała Nr 32/120/12 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „XIV Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Kolneńskiego” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

Uchwała Nr 32/119/12 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Zeszyty Kolneńskie numer 6 pismo społeczno - kulturalne” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

Uchwała Nr 32/118/12 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w 2012 r.

Uchwała Nr 32/117/12 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Technikum dla Dorosłych w Grabowie.

Uchwała Nr 31/116/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2011.

Uchwała Nr 31/115/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w zawodach technik rolnik, technik elektryk i technik ekonomista w Technikum w Kolnie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Uchwała Nr 31/114/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012.

Uchwała Nr 31/113/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr 31/112/12 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy i planu rocznego etatów w Starostwie Powiatowym w Kolnie na rok 2012.  

Uchwała Nr 31/110/12 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr 31/109/12 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2012 r.

Uchwała Nr 31/108/12 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwała Nr 31/107/12 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

Uchwała Nr 30/106/12 z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2011 r. zadania publicznego „Prowadzenie zorganizowanych form współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu kolneńskiego w okresie od 01.01.2011 r. do 21.12.2011 r.” realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kolnie.

Uchwała Nr 30/105/12 z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.

Uchwała Nr 30/104/12 z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2012 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.

Uchwała Nr 30/103/12 z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie.

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-01-16

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2013-02-07

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-01-16