Uchwały ZP 2019r.

 
Uchwała Nr 35/162/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała Nr 34/161/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025
  
Uchwała Nr 34/160/19 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2020 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Kolneńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku.
  
Uchwała Nr 33/159/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
  
Uchwała Nr 33/158/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie
  
Uchwała NR 33/157/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2020, obowiązującej do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji tej kwoty
  
Uchwała Nr 33/156/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48
  
Uchwała Nr 33/155/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego
  
Uchwała Nr 33/154/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała Nr 33/153/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli współfinansowania realizacji projektu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Kolnie
  
Uchwała Nr 33/152/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Kolnie
  
Uchwała Nr 33/151/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: Organizacja i przeprowadzenie powiatowych zawodów sportowych w unihokeja w ramach „Igrzysk Dzieci” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Arkadia Lachowo” z siedzibą w 18-500 Kolno, Lachowo 21.
  
Uchwała Nr 33/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Rekreacyjny Rajd Rowerowy”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski z siedzibą w 18-520 Stawiski, ul. Krótka 4.
  
Uchwała Nr 32/149/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Kolno, powiat kolneński
  
Uchwała Nr 32/148/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Szkolenie, przygotowanie i udział drużyn młodzieżowych: młodzika, żaka, orlika w rozgrywkach pod patronatem PZPN i turniejach piłkarskich” realizowanego przez Kolneński Klub Sportowy ORZEŁ w Kolnie z siedzibą ul. Wojska Polskiego 40.
  
Uchwała Nr 32/147/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Pamięć Września ‘39” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Gątkiewicza 31.
  
Uchwała Nr 32/146/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Grabowska Pamięć Września ‘39” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy Grabowo z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Szkolna 1.
  
Uchwała Nr 32/145/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała Nr 31/144/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: IX Międzynarodowy Turniej Oldbojów Stawiski 2019, realizowanego przez Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach z siedzibą w 18-520 Stawiski, ul. Plac Wolności 14.
  
Uchwała Nr 31/143/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: II Piknik Rodzinny realizowanego przez Stowarzyszenie „Cieloszczanki” z siedzibą w 18-525 Turośl, Cieloszka 82.
  
Uchwała Nr 31/142/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2020 roku.
  
Uchwała Nr 30/141/19 z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
   
Uchwała Nr 29/140/19 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie
     
Uchwała Nr 29/139/19 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025.
     
Uchwała Nr 29/138/19 z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2020 r.
     
Uchwała Nr 28/137/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2020 roku.
   
Uchwała Nr 27/136/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone-Kozioł-Łacha-Zimna-Leman-Ksebki-Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 33+086 do km 35+636,58”
    
Uchwała Nr 27/135/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1883B Czerwone-Kozioł-Łacha-Zimna-Leman-Ksebki-Cieloszka do dr. nr DW 647 na odcinku od km 10+600 do km 12+547,10”
    
Uchwała Nr 27/134/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1890B od drogi nr 647-Kolimagi-Gietki-Piasutno- dr. 1891B na odcinku łączącym m. Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51”
    
Uchwała Nr 27/133/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 104399B we wsi Kozioł-Szablaki od drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone-Kozioł-Łacha-Zimna-Leman-Ksebki-Cieloszka do drogi nr 647, o dł. ok. 1700 m., na terenie gminy Kolno, powiat kolneński”.
    
Uchwała Nr 27/132/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi we wsi Janowa od drogi powiatowej nr 1891B Kolno – Janowo – Łosewo – Niksowizna - Piasutno Żelazne - Dobry Las w kierunku wsi Zamielnica o dł. ok. 998 m na terenie gminy Kolno, powiat kolneński”
    
Uchwała Nr 27/131/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
    
Uchwała Nr 27/130/19 z dnia 28 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych powiatu kolneńskiego
    
Uchwała Nr 27/129/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wskazania delegatów reprezentujących Powiat Kolneński w organach Stowarzyszenia „ Łomżyńskie Forum Samorządowe”
    
Uchwała Nr 27/128/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.”.
    
Uchwała Nr 27/127/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2019 i 2020 rok
    
Uchwała Nr 27/126/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli współfinansowania realizacji projektu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Kolnie
    
Uchwała Nr 27/125/19 z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019, po dokonaniu aktualizacji tej kwoty w związku z dodatkową kwotą oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Kolneński w 2019 r.
    
Uchwała Nr 25/124/19 z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1882B Żebry-Okurowo-Brzózki”
    
Uchwała Nr 25/123/19 z dnia 14 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019, po dokonaniu aktualizacji tej kwoty w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Kolneński na rok 2019
    
Uchwała Nr 25/122/19 z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
    
Uchwała Nr 25/121/19 z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
    
Uchwała Nr 25/120/19 z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie zamiany nieruchomości Powiatu Kolneńskiego na nieruchomość Skarbu Państwa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w obrębie Mały Płock gm. Mały Płock
    
Uchwała Nr 24/119/19 z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: Koncert „Na skrzydłach pieśni” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Ewangelisty w Zabielu z siedzibą w 18-500 Kolno, Zabiele 136 A
  
Uchwała Nr 24/118/19 z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: Piknik rodzinny realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierzbi z siedzibą w 18-520 Stawiski, Dzierzbia 26.
  
Uchwała Nr 24/117/19 z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: X Festiwal Dawnych Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych „Bziodowanie w Lemanie” realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna” z siedzibą w 18-500 Kolno, ul. M. Konopnickiej 4.
  
Uchwała Nr 24/116/19 z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Kulturalny Senior” – wyjazd słuchaczy UTW na musical „Piloci” do Teatru ROMA w Warszawie realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu z siedzibą w 18-500 Kolno, ul. M. Konopnickiej 4.
  
Uchwała Nr 24/115/19 z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała Nr 24/114/19 z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2020 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.
  
Uchwała Nr 23/113/19 z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała Nr 23/112/19 z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kolnie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia
  
Uchwała Nr 23/111/19 z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach
   
Uchwała Nr 21/110/19z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału obowiązków i kompetencji przy wykonywaniu nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu
  
Uchwała Nr 21/109/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
  
Uchwała Nr 21/108/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2020 r.
  
Uchwała Nr 21/107/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.
  
Uchwała Nr 21/106/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2019r
  
Uchwała Nr 20/105/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji
  
Uchwała Nr 20/104/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
  
Uchwała Nr 20/103/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia wychowawcy do zastępowania dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2019/2020
  
Uchwała Nr 20/102/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia bibliotekarza do zastępowania dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2019/2020
  
Uchwała Nr 20/101/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2019/2020
  
Uchwała Nr 20/100/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych na terenie Gminy Jedwabne i Gminy Wizna, powiat Łomżyński
  
Uchwała Nr 20/99/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej Nr 4666N ul. Kanałowa w Orzyszu i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
  
Uchwała Nr 20/98/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Rajd samochodów terenowych im. Jana z Kolna” realizowanego przez Stowarzyszenie Kolno 4x4 z siedzibą w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 13.
  
Uchwała Nr 20/97/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2019 r. zadania publicznego pt.: „Rajd Szlakiem 10 Pułku Ułanów Litewskich z 1939” realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Gątkiewicza 31.
  
Uchwała Nr 20/96/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 r.
  
Uchwała Nr 20/95/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała Nr 20/94/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie
  
Uchwała Nr 20/93/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie
  
Uchwała Nr 20/92/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
  
Uchwała Nr 19/91/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała Nr 19/90/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
  
Uchwała Nr 19/89/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zaopiniowania zmian kategorii w sieci dróg publicznych w miejscowości Dębowo na terenie Gminy Śniadowo, powiat Łomżyński
  
Uchwała Nr 19/88/19 z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie
   
w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2017 udzielonej w rozdziale 80150 dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz przyjęcia rozliczenia dotacji przekazanej w rozdziale 80150 tej szkole w roku 2017 
załącznik do uchwały

w sprawie powierzenia i przeprowadzenia czynności likwidacyjnych jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach 

w sprawie realizacji projektu pn. „Twoja szansa” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami III-obszar G.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego
  
Uchwała Nr 16/80/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
  
Uchwała Nr 16/79/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2018 r.
  
Uchwała Nr 16/78/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
  
Uchwała NR 16/77/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie
  
Uchwała Nr 16/76/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie
  
Uchwała Nr 16/75/19 z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie raportu o stanie Powiatu Kolneńskiego za rok 2018
  
Uchwała Nr 14/74/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   
Uchwała Nr 14/73/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.
   
Uchwała Nr 14/72/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
   
Uchwała Nr 14/71/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2019 r.
   
Uchwała Nr 14/70/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdania finansowego za rok 2018
  
Uchwała Nr 14/69/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie
   
Uchwała Nr 13/68/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2018
    
Uchwała Nr 13/67/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019, po dokonaniu aktualizacji tej kwoty w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Kolneński na rok 2019
   
Uchwała Nr 12/66/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie Fundacji „Vita Familiae” w 2018 roku.
 
Uchwała Nr 12/65/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie
 
Uchwała Nr 12/64/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie miasta Kolno do kategorii drogi gminnej.
 
Uchwała Nr 12/63/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
 
Uchwała Nr 12/62/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia od Gminy Stawiski darowizny nieruchomości położonej w obrębie Dzierzbia gm. Stawiski
 
Uchwała Nr 12/61/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera – Powiatu Kolneńskiego w działaniach związanych z projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
 
Uchwała Nr 12/60/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie
 
Uchwała Nr 12/59/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
 
Uchwała Nr 11/58/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
      
Uchwała Nr 11/57/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok
      
Uchwała Nr 11/56/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
      
Uchwała Nr 11/55/19 z dnia18 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.
      
Uchwała Nr 11/54/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
      
Uchwała Nr 11/53/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie
      
Uchwała Nr 11/52/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 r.
    
Uchwała Nr 10/51/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji należnej na jednego ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019, obowiązującej do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji tej kwoty
   
Uchwała Nr 10/50/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie wsparcia w 2019 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
   
Uchwała Nr 10/49/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
   
Uchwała Nr 9/48/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie
   
Uchwała Nr 9/47/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie do zatrudnienia jednego pracownika na stanowisku „Mobilny Doradca Kariery” w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO w ramach Poddziałania 3.2.1. Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
   
Uchwała Nr 9/46/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
   
Uchwała Nr 8/45/19 z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Udział młodziczek i juniorek młodszych UKS „Olimpia” Kolno w Mistrzostwach Ligi Okręgowej Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Białymstoku i w Klubowych Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej o Puchar ZPRP oraz Turniejach Wojewódzkich, Międzyszkolnych i Ogólnopolskich w Piłce Ręcznej w sezonie III-XI 2018 r.” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Marii Dąbrowskiej 4.
   
Uchwała Nr 8/44/19 z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w formie mobilnej na terenie powiatu kolneńskiego” realizowanego przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza-Tatara 7.
   
Uchwała Nr 8/43/19 z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
   
Uchwała Nr 7/42/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznych rozliczeń z pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Kolneńskiego za rok 2018 udzielonej dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz przyjęcia rozliczenia dotacji przekazanej tej szkole w roku 2018
   
Uchwała Nr 7/41/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego
   
Uchwała Nr 7/40/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
   
Uchwała Nr 7/39/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170528B Krusza-Charubin w km 5+500-6+630,73 w miejscowości Charubin, gmina Turośl, województwo podlaskie”
   
Uchwała Nr 7/38/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie
   
Uchwała Nr 6/37/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2018
   
Uchwała Nr 6/36/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań.
   
Uchwała Nr 6/35/19 z dnia 16 stycznia 219 r.
w sprawie przekazania kierownikom podległych powiatowi kolneńskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
   
Uchwała Nr 6/34/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi ustawami na 2019 r.
   
Uchwała Nr 6/33/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie centralizacji i przepływów finansowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Powiecie Kolneńskim
   
Uchwała Nr 6/32/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Zeszyty Kolneńskie” nr 12 – almanach społeczno-kulturalny realizowanego przez Towarzystwo „Jan z Kolna” z siedzibą 18-500 Kolno, ul. Marii Konopnickiej 4.
   
Uchwała Nr 6/31/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania w 2018 r. zadania publicznego pt.: „Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży powiatu kolneńskiego” realizowanego przez Gminny Klub Sportowy w Stawiskach z siedzibą 18-520 Stawiski, ul. Smolniki 8/3.
   
Uchwała Nr 6/30/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
   
Uchwała Nr 5/29/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej w Kolnie przy ul. Teofila Kubraka 6
    
Uchwała Nr 5/28/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie
    
Uchwała Nr 5/27/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia p.o. kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
    
Uchwała Nr 5/26/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi
    
Uchwała Nr 5/25/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
    
Uchwała Nr 5/24/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi
    
Uchwała Nr 5/23/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
    
Uchwała Nr 5/22/19 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie zwolnienia Grzegorza Chilińskiego ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie  

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2020-01-08

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2019-01-11