Rok 2007

1. Uchwała Nr 4/10/07 z dnia 3 stycznia 2007 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

2. Uchwała Nr 5/11/07 z dnia 24 stycznia 2007r.
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane.

3. Uchwała nr 5/12/07 z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

4. Uchwała Nr 5/13/07 z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej na 2007r. w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz jednostkach wykonujących zadania powiatu na podstawie umów i porozumień.

5. Uchwała Nr 5/14/07 z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi.

6. Uchwała Nr 5/15/07 z dnia 24 stycznia 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez szpital ogólny w Kolnie.

7. Uchwały od Nr 5/16/07 do Nr 5/19/07 z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu kultury i sztuki.

8. Uchwały od Nr 5/20/07 do Nr 5/22/07 z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

9. Uchwała Nr 5/23/07 z dnia 24 stycznia 2007r.
w sprawie zmian w projekcie budżetu powiatu na rok 2007.

10. Uchwała Nr 6/24/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

11. Uchwała Nr 7/25/07 z dnia 23 lutego 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu pt. Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę w ramach Priorytetu I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

12. Uchwały od Nr 7/26/07 do Nr 7/29/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2006 roku przez Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10. Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2006 roku przez Chorągiew Białostocką Związku Harcerstwa Polskiego.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2006 roku przez Kolneński Dom Kultury.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2006 roku przez Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” w Kolnie.

13. Uchwała Nr 7/30/07 z dnia 23 lutego 2007r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji w 2007 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.

14. Uchwała Nr 8/31/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Technikum dla Dorosłych w Grabowie.

15. Uchwała Nr 9/32/07 z dnia 16 marca 2007r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2006r.

16. Uchwała Nr 9/33/07 z dnia 16 marca 2007r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

17. Uchwała Nr 9/34/07 z dnia 16 marca 2007r.
W sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

18. Uchwała Nr 9/35/07 z dnia 16 marca 2007r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2006 roku przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ” oraz zmiany uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

19. Uchwała Nr 10/36/07 z dnia 28 marca 2007.
w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

20. Uchwała Nr 10/37/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

21. Uchwała Nr 11/38/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

22. Uchwała Nr 11/39/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.
w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Technikum dla Dorosłych w Grabowie.

23. Uchwała Nr 11/40/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2006 roku przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „REKORD” w Kolnie.

24. Uchwała Nr 11/41/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.
w sprawie wsparcia zadań publicznych z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

25. Uchwała Nr 12/43/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2007r.

26. Uchwała Nr 13/44/07 z dnia 18 maja 2007r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2006r.

27. Uchwała Nr 13/45/07 z dnia 18 maja 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

28. Uchwała Nr 14/46/07 z dnia 30 maja 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolneńskiego.

29. Uchwała Nr 15/47/07 z dnia 15 czerwca 2007r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2006 rok.

30. Uchwała Nr 15/48/07 z dnia 15 czerwca 2007r.
w sprawie wyznaczenia członków komisji inwentaryzacyjnej.

31. Uchwała Nr 15/49/07 z dnia 15 czerwca 2007r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem, który utworzył zakład jest Powiat Kolneński oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

32. Uchwała Nr 15/50/07 z dnia 15 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

33. Uchwała Nr 15/51/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie w 2006 roku.

34. Uchwała Nr 16/52/07 z dnia 22 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego.

35. Uchwała Nr 16/53/07 z dnia 22 czerwca 2007r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie.

36. Uchwała nr 16/54/07 z dnia 22 czerwca 2007r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie.

37. Uchwała Nr 17/55/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie.

38. Uchwała Nr 17/56/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

39. Uchwała Nr 17/57/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

40. Uchwała Nr 18/58/07 z dnia 17 lipca 2007r.
w sprawie zaopiniowania zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 647 na terenie powiatu kolneńskiego.

41. Uchwała Nr 18/59/07 z dnia 17 lipca 2007r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie.

42. Uchwała Nr 18/60/07 z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Kolnie.

43. Uchwała Nr 18/61/07 z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/kasację sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

44. Uchwała Nr 18/62/07 z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu i odpłatności za wynajem mieszkania chronionego, funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

45. Uchwała Nr 19/69/07 z dnia 31 lipca 2007r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2007r.

46. Uchwała Nr 20/71/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2007 roku.

47. Uchwała Nr 20/72/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2008r.

48. Uchwała Nr 20/73/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

49. Uchwała Nr 21/76/07 z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie odmowy uchylenia uchwały o odwołaniu Danuty Sutkowskiej ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie.

50. Uchwała Nr 21/77/07 z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolnie bez konkursu.

51. Uchwała Nr 21/78/07 z dnia 28 sierpnia 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/kasację sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

52. Uchwała Nr 22/79/07 z dnia 14 września 2007r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2008 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

53. Uchwała Nr 22/80/07 z dnia 14 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

54. Uchwała Nr 24/81/07 z dnia 12 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

55. Uchwała Nr 24/82/07 z dnia 12 października 2007r.
w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej nr 1892B od dr. nr 648 - Rudka Skroda

56. Uchwała Nr 24/83/07 z dnia 12 października 2007 r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli.

57. Uchwała Nr 24/84/07 z dnia 12 października 2007r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach.

58. Uchwała Nr 25/85/07 z dnia 12 października 2007r.
w sprawie zaopiniowania projektu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010”.

59. Uchwała Nr 26/86/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

60. Uchwała Nr 26/87/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dzierzbi.

61. Uchwała Nr 26/88/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie.

62. Uchwała Nr 26/89/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko REKORD w Kolnie.

63. Uchwała Nr 26/90/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko REKORD w Kolnie.

64. Uchwała Nr 26/91/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez stowarzyszenie Towarzystwo „Jan z Kolna”.

65. Uchwała Nr 27/92/07 z dnia 14 listopada 2007r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2008r.

66. Uchwała Nr 28/93/07 z dnia 22 listopada 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

67. Uchwała Nr 28/96/07 z dnia 22 listopada 2007r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Kolneński Dom Kultury w Kolnie.

68. Uchwała Nr 28/97/07 z dnia 22 listopada 2007r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

69. Uchwała Nr 29/98/07 z dnia 11 grudnia 2007r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

70. Uchwała Nr 29/99/07 z dnia 11 grudnia 2007r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

71. Uchwała Nr 29/100/07 z dnia 11 grudnia 2007r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2007r.

72. Uchwała Nr 29/101/07 z dnia 11 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

73. Uchwała Nr 30/102/07 z dnia 17 grudnia  2007r.
w sprawie wynagrodzenia  dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie Krystyny Bargielskiej.

74. Uchwała Nr 30/103/07 z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w projekcie  budżetu  powiatu na 2008r.

75. Uchwała Nr 30/104/07 z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2007r.

76. Uchwała Nr 30/105/07 z dnia 17 grudnia 2007r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia o wycofaniu rezygnacji ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

77. Uchwała Nr 31/106/07 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2007r.

78. Uchwała Nr 31/107/07 z dnia  29 grudnia  2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie Krystyny Bargielskiej.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2006-12-14

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2008-02-06

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2006-12-14