Rok 2008

1. Uchwała Nr 32/108/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie układów wykonawczych do budżetu powiatu na 2008 r.

2. Uchwała Nr 32/109/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

3. Uchwała Nr 32/110/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie.

4. Uchwała Nr 32/111/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

5. Uchwała Nr 32/112/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

6. Uchwała Nr 32/113/08 z dnia 15 stycznia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej na 2008 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu kolneńskiego oraz jednostkach wykonujących zadania powiatu na podstawie porozumień i umów.

7. Uchwała Nr 33/115/08 z dnia 25 stycznia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008 r.

8. Uchwała Nr 35/118/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2008.

9. Uchwała Nr 35/119/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ”.

10. Uchwała Nr 35/120/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2007 roku przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kolnie.

11. Uchwała Nr 35/121/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Grabowo do kategorii dróg gminnych.

12. Uchwała Nr 36/122/08 z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji drogi gminnej - odcinka ulicy Witosa w mieście Kolno.

13. Uchwała Nr 36/123/08 z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji w 2008 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie powiatu kolneńskiego.

14. Uchwała Nr 36/124/08 z dnia 28 luty 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

15. Uchwała Nr 36/125/08 z dnia 28 luty 2008r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2007r.

16. Uchwała nr 36/126/08 z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy i planu rocznego etatów w Starostwie Powiatowym w Kolnie- na rok 2008.

17. Uchwała Nr 37/127/08 z dnia 17 marca 2008r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 lutego 2008r.w sprawie ze skargi Danuty Sutkowskiej.

18. Uchwała Nr 37/128/08 z dnia 17 marca 2008r.
w sprawie nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi powiatu, przy pomocy których Zarząd wykonuje zadania powiatu.

19. Uchwała Nr 37/129/07 z dnia 17 marca 2008r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego i oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie za 2007 rok.

20. Uchwała Nr 37/130/08 z dnia 17 marca 2008r.
w sprawie wykonania budżetu za 2007r.

21. Uchwała Nr 39/132/08 z dnia 15 kwietnia 2008r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji drogi gminnej - ulicy Aleksandrowskiej i ulicy Dębowej w mieście Kolno.

22. Uchwała Nr 39/ 133/08 z dnia 15 kwietnia 2008r.

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy” w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

23. Uchwała Nr 39/134/08 z dnia 15 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/kasację sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

24. Uchwała Nr 39/135/08 z dnia 15 kwietnia 2008r.

w sprawie przyjęcia od Gminy i Miasta Stawiski darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Jurzec Szlachecki.

25. Uchwała Nr 39/136/08 z dnia 15 kwietnia 2008r.
w sprawie wsparcia w 2008 r. realizacji zadań publicznych z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

26. Uchwała Nr 40/137/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji finansowych za 2007r.

27. Uchwała Nr 40/138/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2008r.

28. Uchwała Nr 40/139/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie wyznaczenia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnych związanych z poręczeniem pożyczki dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

29. Uchwała Nr 40/140/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

30. Uchwała Nr 41/141/08 z dnia 16 maja 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

31. Uchwała Nr 41/142/08 z dnia 16 maja 2008r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Pisz.

32. Uchwała Nr 41/143/08 z dnia 16 maja 2008r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany kategorii dróg położonych na terenie powiatu łomżyńskiego.

33. Uchwała Nr 41/144/08 z dnia 16 maja 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy i planu rocznego etatów w Starostwie Powiatowym w Kolnie - na rok 2008.

34. Uchwała Nr 42/145/08 z dnia 5 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

35. Uchwała Nr 42/146/08 z dnia 5 czerwca 2008r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

36. Uchwała Nr 43/147/08 z dnia 17 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2007 rok.

37. Uchwała Nr 43/148/08 z dnia 17 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

38. Uchwała Nr 44/149/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

39. Uchwała Nr 45/150/08 z dnia 3 lipca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolneńskiego.

40. Uchwała Nr 45/151/08 z dnia 3 lipca 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku.

41. Uchwała Nr 45/152/08 z dnia 3 lipca 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Uczniowski Klub Sportowy „ARKADIA LACHOWO” w Lachowie.

42. Uchwała Nr 45/153/08 z dnia 3 lipca 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie.

43. Uchwała Nr 45/154/08 z dnia 3 lipca 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Uczniowski Klub Sportowy DELFIN przy Gimnazjum w Kolnie.

44. Uchwała  Nr 46/155/08 z dnia 22 lipca 2008r.
w sprawie projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Stawiski na lata 2008-2014”.

45. Uchwała Nr 46/156/08 z dnia 22 lipca 2008r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji odcinka drogi gminnej - ulicy M. Dąbrowskiej w mieście Kolno.

46. Uchwała Nr 46/157/08 z dnia 22 lipca 2008r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji drogi gminnej nr 104387 B Borkowo-Wścieklice w gminie Kolno.

47. Uchwała Nr 46/158/08 z dnia 22 lipca 2008r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji drogi gminnej nr 104381 B Kossaki – Lachowo w gminie Kolno.

48. Uchwała Nr 46/159/08 z dnia 22 lipca 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Borkowie.

49. Uchwała Nr 47/160/08 z dnia 5 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

50. Uchwała Nr 47/161/08 z dnia 5 sierpnia 2008r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2008 roku.

51. Uchwała Nr 47/162/08 z dnia 5 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/kasację sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

52. Uchwała nr 47/163/08 z dnia 5 sierpnia 2008r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kolneńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Rozwijam skrzydła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

53. Uchwała Nr 48/164/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

54. Uchwała Nr 48/165/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2008r.

55. Uchwała Nr 48/166/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2009r.

56. Uchwała Nr 48/167/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w zawodach technik administracji i technik rolnik w Szkole Policealnej dla Dorosłych w Stawiskach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

57. Uchwała Nr 49/168/08 z dnia 2 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008 r.

58. Uchwała Nr 49/169/08 z dnia 2 września 2008r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

59. Uchwała Nr 50/170/08 z dnia 15 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

60. Uchwała Nr 50/171/08 z dnia 15 września 2008r.
w sprawie określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu powiatu na 2009 rok składanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz terminów ich przedłożenia.

61. Uchwała Nr 50/172/08 z dnia 15 września 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach

62. Uchwała Nr 50/173/08 z dnia 15 września 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

63. Uchwała Nr 50/174/08 z dnia 15 września 2008r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie Eugeniusza Gromadzkiego do zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji w formie gwarancji bankowej.

64. Uchwała Nr 51/175/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji dróg gminnych nr 104285 B Surały- Wojsławy i nr 104243 B Obrytki- Brzeżno.

65. Uchwała Nr 51/176/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Kolneński Dom Kultury w Kolnie.

66. Uchwała Nr  51/177/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie.

67. Uchwała Nr 51/178/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

68. Uchwała Nr 51/179/08 z dnia 24 wrzesnia 2008r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji nowych dróg publicznych w mieście Kolno.

69. Uchwała Nr 51/180/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie wynagrodzenia dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie.

70. Uchwała Nr  51/181/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie zaopiniowania propozycji  zaliczenia do kategorii dróg  gminnych dróg nowotworzonych  na  terenie miasta Kolno.

71. Uchwała Nr 53/182/08 z dnia 10 października 2008r.

w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2008 r.

72. Uchwała Nr 54/183/08 z dnia 16 października 2008r.
w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu powiatu kolneńskiego.

73. Uchwała Nr 55/184/08 z dnia 4 listopada 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części dachu budynku głównego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

74. Uchwała Nr 55/185/08 z dnia 4 listopada 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na kasację/zbycie sprzętu przez Szpital Ogólny w Kolnie.

75. Uchwała Nr 55/186/08 z dnia 4 listopada 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Stowarzyszenie Sportowo - Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie.

76. Uchwała Nr 55/187/08 z dnia 4 listopada 2008r.
w sprawie wskazania członków Zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008 rok.

77. Uchwała Nr 55/188/08 z dnia 4 listopada 2008r.
w sprawie  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie do składania oświadczeń woli  w imieniu powiatu oraz podejmowania wszelkich niezbędnych działań w związku z realizacją partnerskiego projektu „Zielona Linia – Centrum  Informacyjno-Konsultacyjne  Służb Zatrudnienia” w   ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji  rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

78. Uchwała Nr 56/189/08 z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie projektu budżetu powiatu na 2009r.

79. Uchwała Nr 56/190/08 z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

80. Uchwała Nr 58/191/08 z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego.

81. Uchwała Nr 58/192/08 z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

82. Uchwała Nr 58/193/08 z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2008r.

83. Uchwała Nr 58/194/08 z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

84. Uchwała Nr 58/195/08 z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Towarzystwo „Jan z Kolna”.

85. Uchwała Nr 58/196/08 z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli.

86. Uchwała Nr 58/197/08 z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie.

87. Uchwała Nr 58/198/08 z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na kasację/zbycie sprzętu przez Szpital Ogólny w Kolnie.

88. Uchwała Nr 59/199/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w projekcie budżetu powiatu na 2009r.

89. Uchwała Nr 59/200/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

90. Uchwala Nr 59/201/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

91. Uchwała Nr 60/203/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Stawiskach przy ul. Smolniki 1, na okres powyżej 3 lat.

92. Uchwała Nr 60/204/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2008 roku przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego Fudokan DRAGON Kolno.

93. Uchwała Nr 60/205/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2008-02-06

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2009-01-14

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2008-02-06