Uchwały RP 2020r.

Rok 2020


 

UCHWAŁA Nr XXIV/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

UCHWAŁA Nr XXIV/196/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXIV/195/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021

UCHWAŁA Nr XXIV/194/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

UCHWAŁA Nr XXIV/193/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy dotyczącej najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA Nr XXIV/192/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych

UCHWAŁA Nr XXIV/191/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA Nr XXIV/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem/dzierżawę powierzchni reklamowych i placów pod garaże w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA Nr XXIV/189/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021-2023

UCHWAŁA Nr XXIV/188/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego.

UCHWAŁA Nr XXIV/187/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020

UCHWAŁA Nr XXIV/186/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2021-2029

UCHWAŁA Nr XXIV/185/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXIV/184/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie

UCHWAŁA Nr XXIV/183/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

UCHWAŁA Nr XXIV/182/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie

UCHWAŁA Nr XXIII/181/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

UCHWAŁA Nr XXIII/180/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński

UCHWAŁA Nr XXIII/179/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych

UCHWAŁA Nr XXIII/178/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2020 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/177/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, położonej w Kolnie na rzecz Miasta Kolno

UCHWAŁA Nr XXIII/176/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA Nr XXIII/175/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach 2018-2019

UCHWAŁA Nr XXIII/174/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA Nr XXIII/173/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020

UCHWAŁA Nr XXII/172/20 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Ogólnego w Kolnie.

UCHWAŁA Nr XXII/171/20 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2019/2020

UCHWAŁA Nr XXII/170/20 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

UCHWAŁA Nr XXII/169/20 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego

UCHWAŁA Nr XXII/168/20 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie

UCHWAŁA Nr XXII/167/20 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"

UCHWAŁA Nr XXII/166/20 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

UCHWAŁA Nr XXII/165/20 z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie i nadania statutu

UCHWAŁA Nr XXI/164/20 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2663B - ulica Plac Wolności w Stawiskach.

UCHWAŁA Nr XXI/163/20 z dnia 30 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2020 r.

UCHWAŁA Nr XXI/162/20 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświatyw Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego

UCHWAŁA Nr XXI/161/20 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości o różnych wartościach pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Gminą i Miastem Stawiski bez obowiązku dokonywania dopłat

UCHWAŁA Nr XXI/160/20 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025

UCHWAŁA Nr XXI/159/20 z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020

UCHWAŁA Nr XX/158/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie.

UCHWAŁA Nr XX/157/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy dotyczącej najmu lokalu użytkowego

UCHWAŁA Nr XX/156/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/151/20 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020

UCHWAŁA Nr XX/155/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020

UCHWAŁA Nr XIX/154/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego w Kolnie.

UCHWAŁA Nr XIX/153/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji w 2020 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Kolneńskiego.

UCHWAŁA Nr XIX/152/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie

UCHWAŁA Nr XIX/151/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

UCHWAŁA Nr XIX/150/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Koźle

UCHWAŁA Nr XIX/149/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020

UCHWAŁA Nr XIX/148/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu kolneńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

UCHWAŁA Nr XIX/147/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok

UCHWAŁA Nr XIX/146/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kolneńskiego

UCHWAŁA Nr XVIII/145/20 z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 2645B - ulica Plac Wolności w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr XVIII/144/20 z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku"
  
UCHWAŁA Nr XVIII/143/20 z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025
  
UCHWAŁA Nr XVIII/142/20 z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020
  
UCHWAŁA Nr XVII/141/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kolneńskim
  
UCHWAŁA Nr XVII/140/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2020 r.
  
UCHWAŁA Nr XVII/139/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  
UCHWAŁA Nr XVII/138/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy dotyczącej najmu lokalu użytkowego
  
UCHWAŁA Nr XVII/137/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020
  
UCHWAŁA Nr XVI/136/20 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019
  
UCHWAŁA Nr XVI/135/20 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie pomieszczenia przez Szpital Ogólny w Kolnie
  
UCHWAŁA NR XVI/134/20 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Turośl, zmieniającej jednocześnie granicę Powiatu Kolneńskiego
  
UCHWAŁA Nr XVI/133/20 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025
  
UCHWAŁA Nr XVI/132/20 z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2020
  
UCHWAŁA Nr XV/131/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr XV/130/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki lub kredytu przez Szpital Ogólny w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr XV/129/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020
  
UCHWAŁA Nr XV/128/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy dotyczącej ekspozycji reklamy zwykłej
  
UCHWAŁA Nr XV/127/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim
  
UCHWAŁA Nr XV/126/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025
  
UCHWAŁA Nr XV/125/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2020 r.
  
UCHWAŁA Nr XIV/124/20 z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu dotyczących zmiany granicy powiatu kolneńskiego
  
UCHWAŁA Nr XIV/123/20 z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2019
  
UCHWAŁA Nr XIV/122/20 z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr XIV/121/20 z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2020
  
UCHWAŁA Nr XIV/120/20 dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2020

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2020-02-04

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-01-28

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2020-02-04