Rok 2010


 

50. Uchwała Nr XLII/226/10 z dnia 28 października  2010 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2009/2010.

49. Uchwała Nr XLII/225/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.

48. Uchwała Nr XLII/224/10 z dnia 28 października 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Łomża.

47. Uchwała Nr XLII/223/10 z dnia 28 października 2010r.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Kolneński do realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

46. Uchwała Nr XLII/222/10 z dnia 28 października 2010r.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Kolneński do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

45. Uchwała Nr XLII/221/10 z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2010 r.

44. Uchwała Nr XLII/220/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na wniosek policji i parkowanie na parkingu strzeżonym.

43. Uchwała Nr XLII/219/10 z dnia 28 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

42. Uchwała Nr XLI/218/10 z dnia 28 września 2010r.
w sprawie statutu powiatu kolneńskiego.

41. Uchwała Nr XLI/217/10 z dnia 28 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej powiatu.

40. Uchwała Nr XLI/216/10 z dnia 28 września 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Stawiskach

39. Uchwała nr XLI/215/10 z dnia 28 września 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

38. Uchwała Nr XLI/214/10 z dnia 28 września 2010r.
w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

37. Uchwała Nr XLI/213/10 z dnia 28 września 2010r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego .

36. Uchwała Nr XLI/212/10 z dnia 28 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

35. Uchwała Nr XL/211/10 z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie statutu powiatu kolneńskiego.

34. Uchwała Nr XXXIX/209/10 z dnia  10 sierpnia 2010r.
w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolneńskiego - Henryka Dudy.

33. Uchwała Nr XXXIX/208/10 z dnia  10 sierpnia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Stawiskach.

32. Uchwała Nr XXXIX/207/10 z dnia 10 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie współfinansowania ze środków publicznych Powiatu Kolneńskiego projektu termomodernizacji obiektów Szpitala Ogólnego w Kolnie.

31. Uchwała Nr XXXIX/206/10 z dnia 10 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

30. Uchwała Nr XXXVIII/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego.

29. Uchwała Nr XXXVIII/204/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Raciechowice.

28. Uchwała Nr XXXVIII/203/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński.

27. Uchwała Nr XXXVIII/202/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

26. Uchwała Nr XXXVIII/201/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

25. Uchwała Nr XXXVIII/200/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

24. Uchwała Nr XXXVIII/199/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach, ul. Smolniki 1 i szkół wchodzących w skład tego zespołu.

23. Uchwała Nr XXXVIII/198/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stawiskach.

22. Uchwała Nr XXXVIII/197/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych w Stawiskach.

21. Uchwała Nr XXXVIII/196/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie likwidacji Technikum w Stawiskach.

20. Uchwała Nr XXXVIII/195/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach 2008-2009.

19. Uchwała nr XXXVIII/194/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

18. Uchwała Nr XXXVIII/193/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

17. Uchwała Nr XXXVII/192/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2009r.

16. Uchwała Nr XXXVII/191/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad  udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych

15. Uchwała Nr XXXVII/190/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

14. Uchwała Nr XXXVII/189/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie współfinansowania ze środków publicznych Powiatu Kolneńskiego projektu termomodernizacji obiektów Szpitala Ogólnego w Kolnie.

13. Uchwała Nr XXXVI/188/10 z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie upoważnienia do przedłużenia umowy zawartej na lata 2008 -2010 oraz zaciągnięcia zobowiązań z tytułu projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego p.n. „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy „w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy  w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

12. Uchwała Nr XXXVI/187/10 z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii o czasowym zaprzestaniu działalności Oddziału Anestezjologii Szpitala Ogólnego w Kolnie.

11. Uchwała Nr XXXVI/186/10 z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Szpital Ogólny w Kolnie sprzętu medycznego przeznaczone go do realizacji projektu „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej do Poradni Kardiologicznej Szpitala Ogólnego w Kolnie”.

10. Uchwała Nr XXXVI/185/10 z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2010r.

9. Uchwała Nr XXXV/184/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2010.

8. Uchwała Nr XXXV/183/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2010.

7. Uchwała Nr XXXV/182/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2009.

6. Uchwała Nr XXXV/181/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2010 r.

5. Uchwała Nr XXXV/180/10 Z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie powierzenia Gminie Stawiski zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.

4. Uchwała Nr XXXV/179/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach, ul. Smolniki 1 i szkół wchodzących w skład tego zespołu.

3. Uchwała Nr XXXV/178/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Stawiskach.

2. Uchwała Nr XXXV/177/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych w Stawiskach.

1. Uchwała Nr XXXV/176/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stawiskach.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2010-03-03

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2012-04-18

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2010-03-03