Rok 2004

1. Uchwała Nr XV/64/04
w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Uchwała Nr XV/65/04
w sprawie wyrażanie zgody na dokonanie darowizny.

3. Uchwała Nr XV/66/04
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

4. Uchwała Nr XV/67/04
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2004.

5. Uchwała Nr XV/68/03
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2004.

6. Uchwała Nr XVI/69/04
w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 2004r.

7. Uchwała Nr XVI/70/04
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2004r.

8. Uchwała Nr XVI/71/04
zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie oraz uchwałę w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Kolnie,

9. Uchwała Nr XVI/72/04
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

10. Uchwała Nr XVI/73/04
w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie,

11. Uchwała Nr XVI/74/04
w sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Kolnie oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie,

12. Uchwała Nr XVI/75/04
w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stawiskach,

13. Uchwała Nr XVI/76/04
w sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego po zasadniczej szkole zawodowej w Stawiskach oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach,

14. Uchwała Nr XVI/77/04
w sprawie przekształcenia Zaocznego Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Grabowie,

15. Uchwała Nr XVI/78/04
w sprawie założenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych w Grabowie,

16. Uchwała Nr XVI/79/04
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim,

17. Uchwała Nr XVI/80/04
w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie kadencji 2004 - 2008 rok.

18. Uchwała nr XVII/81/04
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2004r.

19. Uchwała nr XVIII/82/04 - unieważniona

20. Uchwała nr XIX/83/04
w sprawie określenia kierunków działania Zarządu Powiatu w zakresie pomocy Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie

21. Uchwała nr XIX/84/04
w sprawie zamierzeń powiatu kolneńskiego w zakresie remontów chodników i kolejności ich realizacji w roku 2004 i latach następnych.

22. Uchwała nr XIX/85/04
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/02 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu.

23. Uchwała nr XIX/86/04
W sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu.

24. Uchwała nr XIX/87/04
W sprawie Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Kolneńskiego

25. Uchwała nr XIX/88/04
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2004r.

26. Uchwała nr XIX/89/04
w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

27. Uchwała nr XIX/90/04
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

28. Uchwała nr XIX/91/04
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

29. Uchwała nr XIX/92/04
w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grabowie.

30. Uchwała nr XIX/93/04
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.

31. Uchwała nr XIX/94/04
w sprawie zmian w uchwale w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie kadencji 2004 - 2008 rok.

32. Uchwała nr XX/95/04
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym powiatu kolneńskiego.

33. Uchwała nr XX/96/04
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2004r.

34. Uchwała nr XX/97/04
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

35. Uchwała nr XX/98/04
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego i uchylenia uchwały Nr XI/49/99 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 października 1999r.

36. Uchwała nr XX/99/04
w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży.

37. Uchwała nr XXI/100/04
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2004r

38. Uchwałą nr XXII/101/04
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kolneńskiego

39. Uchwała nr XXII/102/04
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2004r

40. Uchwała nr  XXII/103/04
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kolneńskiego do dokonywania czynności w celu przygotowania i realizacji projektów dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

41. Uchwała nr XXII/104/04
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2004r

42. Uchwała nr XXII/105/04
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

43. Uchwała nr XXII/106/04
w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

44. Uchwała Nr XXIII/107/04
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2004r

45. Uchwała Nr XXIII/108/04
w sprawie zasad przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów ( w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).

46. Uchwała Nr XXIII/109/04
Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U.z 2000r Nr 100 poz 1086 ze zmianami / w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz 1592 ze zmianami/.

47. Uchwała Nr XXIII/110/04
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

48. Uchwała Nr XXIII/111/04
w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym powiatu kolneńskiego.

49. Uchwała Nr XXIII/112/04
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2004 r.

50. Uchwała Nr XXIV/113/04
w sprawie zaskarżenia Zarządzenia Zastępczego Wojewody Podlaskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Kolneńskiego Roberta Niedźwieckiego.

51. Uchwała Nr XXIV/114/04
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie

53. Uchwała Nr XXV/115/04
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Macieja Wojciecha Truszkowskiego.

54. Uchwała Nr XXV/116/04
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego.

55. Uchwała Nr XXV/117/04
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

56. Uchwała Nr XXV/118/04
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

57. Uchwała Nr XXVI/119/04
o wstąpieniu Artura Tomasza Sutkowskiego na miejsce radnego Rady Powiatu, którego mandat wygasł.

58. Uchwała Nr XXVI/120/04
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

59. Uchwała Nr XXVI/121/04
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005.

60. Uchwała Nr XXVI/122/04
w sprawie uchwalenie programu współpracy powiatu kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2005 rok.

61. Uchwała Nr XXVI/123/04
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na rok 2004.

62. Uchwała Nr XXVI/124/04
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie.

63. Uchwała Nr XXVI/125/04
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

64. Uchwała Nr XXVI/126/04
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach działania 2.2. ZPORR.

65. Uchwała Nr XXVI/127/04
w sprawie ustalenia kategorii dróg powiatowych objętych planem zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w 2005r. przy udziale środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Opracowanie:
Jadwiga Sokołowska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2004-04-28

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2005-02-10

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2004-04-28