Rok 2009

 

46. Uchwała Nr XXXIV/175/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

45. Uchwała Nr XXXIV/174/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2010.

44. Uchwała Nr XXXIV/173/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie kontynuacji projektu pt. „Rozwijam skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1. 2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

43. Uchwała Nr XXXIV/172/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2009 r.

42. Uchwała Nr XXXIV/171/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolneńskiego

41. Uchwała Nr XXXIV/170/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

40. Uchwała Nr XXXIII/168/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie.

39. Uchwała Nr XXXIII/167/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.

38. Uchwała Nr XXXIII/166/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.

37. Uchwała Nr XXXIII/165/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie  przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie

36. Uchwała Nr XXXIII/164/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie.

35. Uchwała Nr XXXIII/163/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego

34. Uchwała Nr XXXIII/162/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok.

33. Uchwała Nr XXXIII/161/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

32. Uchwała Nr XXXII/160/09 z dnia 26 października 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2009r.

31. Uchwała Nr XXXII/159/09 z dnia 26 października 2009r.
w sprawie wyboru Wicestarosty.

30. Uchwała Nr XXXI/158/09 z dnia 20 października 2009r.
w sprawie odwołania  członka zarządu powiatu – wicestarosty.

29. Uchwała Nr XXXI/157/09 z dnia 20 października 2009r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji zadań oświatowych  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat kolneński za rok szkolny 2008/2009.

28. Uchwała Nr XXXI/156/09z dnia 20 października 2009r.
w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia centrum aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

27. Uchwała Nr XXXI/155/09 z dnia 20 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

26. Uchwała Nr XXXI/154/09 z dnia 20 października 2009r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

25. Uchwała Nr XXXI/153/09 z dnia 20 października 2009r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

24. Uchwała Nr XXX/152/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Powiatu Kolneńskiego dotyczącego reorganizacji struktur wymiaru sprawiedliwości.

23. Uchwała Nr XXX/151/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stawiski.

22. Uchwała Nr XXX/150/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania komisji statutowej.

21. Uchwała Nr XXX/149/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego.

20. Uchwała Nr XXX/148/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie  utrzymania  przez Powiat Kolneński  rezultatów  projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę ”, kontynuację funkcjonowania oraz rozwój produktu projektu(„System7/24) w ramach ogólnopolskiego projektu  „ Zielona Linia – Centrum  Informacyjno – Konsultacyjne  Służb Zatrudnienia” w  ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja  społeczna”. Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji  rynku pracy „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19. Uchwała Nr XXX/147/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

18. Uchwała Nr XXX/146/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Kolneńskiego w latach 2007-2008.

17. Uchwała Nr XXX/145/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Szpital Ogólny w Kolnie w kwocie 1 000 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Blok operacyjny na miarę czasów”.

16. Uchwała Nr XXX/144/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

15. Uchwała Nr XXIX/143/09 z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolneńskiego - Henryka Dudy.

14. Uchwała Nr XXIX/142/09 z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

13. Uchwała Nr XXVIII/141/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

12. Uchwała Nr XXVIII/140/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2008r.

11. Uchwała Nr XXVII/139/08 z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2009.

10. Uchwała Nr XXVII/138/09 z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2009.

9. Uchwała Nr XXVII/137/09 z dnia 31 marca  2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński.

8. Uchwała Nr XXVII/136/09 z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego.

7. Uchwała Nr XXVII/135/09 z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kolno.

6. Uchwała Nr XXVII/134/09 z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmian  w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

5. Uchwała Nr XXVI/133/09 z dnia 20 lutego 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

4. Uchwała Nr XXVI/132/09 z dnia 20 lutego 2009r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2009r.

3. Uchwała Nr XXVI/131/09 z dnia 20 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2009r.

2. Uchwała Nr XXVI/130/09 z dnia 20 lutego 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

1. Uchwała Nr XXVI/129/09 z dnia 20 lutego 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Szpital Ogólny w Kolnie sprzętu medycznego przeznaczone go do realizacji projektu „Blok operacyjny na miarę czasów”.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2009-01-14

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2010-01-07

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2009-01-14