Rok 2014


 

w sprawie zmiany siedziby Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014r.
 
w sprawie przyznania dotacji w 2014 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2013/2014.
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2014 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2015 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 
w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach 2012-2013.
 
w sprawie przyznania dotacji w 2014 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r.
 
w sprawie zaopiniowania projektu połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”. 
 
w sprawie powierzenia Gminie Grabowo zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 r.
 
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu na 2013 rok.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
 
w sprawie zaopiniowania projektu połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa.
 
w sprawie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
 
w sprawie zmian w statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie za rok 2013.
 
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kolneńskim w roku 2013.
 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.
 
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Kolnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2014 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2014.
 
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2014.
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2013.
 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2014 r.
 
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Kolnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.
 
w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego Nr II w Kolnie z Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.
 
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2014.
 
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014.

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2014-01-09

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2014-01-09