Rok 2007

1. Uchwała Nr V/19/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie budżetu powiatu na rok 2007.

2. Uchwała Nr V/20/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007r.

3. Uchwała Nr V/21/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez powiat kolneński realizowanego przez Szpitala Ogólny w Kolnie projektu „Świadomi - zdrowsi. Promocja zdrowia i wdrażanie profilaktyki wśród społeczności powiatu kolneńskiego” przy wykorzystaniu środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

4. Uchwała Nr V/22/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie współfinansowania przez powiat kolneński części nieinwestycyjnej realizowanego przez Szpital Ogólny w Kolnie projektu „Świadomi - zdrowsi. Promocja zdrowia i wdrażanie profilaktyki wśród społeczności powiatu kolneńskiego” przy wykorzystaniu środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

5. Uchwała Nr V/23/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Powiat Kolneński realizowanego przez Szpital Ogólny w Kolnie projektu „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w powiecie kolneńskim” przy wykorzystaniu środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

6. Uchwała Nr V/24/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

7. Uchwała Nr V/25/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń i zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

8. Uchwała Nr V/26/07 z dnia 9 lutego 2007r.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

9. Uchwała Nr V/27/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2007,

10. Uchwała Nr V/28/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2007.

11. Uchwała Nr V/29/07 z dnia 9 lutego 2007r.
w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kolnie za 2006r.

12. Uchwała Nr VI/30/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński.

13. Uchwała Nr VI/31/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na rok 2007.

14. Uchwała Nr VI/32/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu w 2007r.

15. Uchwała Nr VI/33/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie dokonania zmiany w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

16. Uchwała Nr VI/34/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie podjęcia przez Powiat Kolneński wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zadania p.n. „sporządzenie dokumentacji projektowej budowli piętrząco-przejazdowej na rzece Skroda w km 1+700”.

17. Uchwała Nr VI/35/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco inwestycji p.n. „ Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Wojska Polskiego 34 w Kolnie”.

18. Uchwała Nr VI/36/07 z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie zawiadomienia skarbnika i sekretarza powiatu o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych.

19. Uchwała Nr VII/37/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2006r.

20. Uchwała Nr VII/38/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Do Spraw Referendum w Kolnie, właściwej do przeprowadzenia referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

21. Uchwała Nr VII/39/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie przyjęcia informacji o oświadczeniach lustracyjnych złożonych przez Skarbnika i Sekretarza Powiatu.

22. Uchwała Nr VIII/40/07 z dnia 6 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r.

23. Uchwała Nr VIII/41/07 z dnia 6 czerwca 2007r.
w sprawie zmiany uchwały nr V/21/2007r. Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Powiat Kolneński realizowanego przez Szpital Ogólny w Kolnie projektu „Świadomi -Zdrowsi. Promocja zdrowia i wdrażanie profilaktyki

24. Uchwała Nr VIII/42/07z dnia 6 czerwca 2007r.
w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania zdrowotnej .

25. Uchwała Nr IX/43/07 z dnia 27 czerwca.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

26. Uchwała Nr IX/44/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na wniosek policji i parkowanie na parkingu strzeżonym.

27. Uchwała Nr IX/45/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym funkcjonującym w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

28. Uchwała Nr IX/46/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki Odpadami Powiatu kolneńskiego w latach 2004-2006.

29. Uchwała Nr X/47/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.
w sprawie planowanych przez Powiat Kolneński środków finansowych na realizację programów operacyjnych w latach 2008 – 2010.

30. Uchwała Nr X/48/07 z dnia 13 sierpnia 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży w drodze bezprzetargowej

31. Uchwała Nr XI/49/07 z dnia 6 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego 2007r.

32. Uchwała Nr XI/50/07 z dnia 6 września 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla Powiatu Kolneńskiego w 2007r.

33. Uchwała Nr XI/51/07 z dnia września 2007r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów.

34. Uchwała Nr XII/52/07 z dnia 30 października 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

35. Uchwała Nr XII/53/07 z dnia 30 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2007r.

36. Uchwała Nr XII/54/07 z dnia 30 października 2007r.
w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli miesiecznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

37. Uchwała Nr XII/55/07 z dnia 30 października.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

38. Uchwała Nr XII/56/02 z dnia 30 października.
w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Powiatu Kolneńskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

39. Uchwała Nr XIII/57/07 z dnia 29 listopada.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2007r.

40. Uchwała Nr XIII/58/07 z dnia 29  listopada.
zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON  przypadające dla powiatu kolneńskiego  w 2007r.

41. Uchwała Nr XIII/59/07 z dnia 29 listopada.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr 1 w Kolnie.

42. Uchwała Nr XIII/60/07 z dnia 29 listopada.
w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Stawiskach.

43. Uchwała Nr XIII/61/07 z dnia 29 listopada.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Stawiskach.

44. Uchwała Nr XIV/62/07  z dnia 29 grudnia 2007r.
zmieniająca w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2007r.

45. Uchwała Nr XIV/63/07  z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2007r.

46. Uchwała Nr XIV/64/07 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie  budżetu powiatu na rok 2008.

47. Uchwała Nr XIV/65/07 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie wynagrodzenie Starosty  Kolneńskiego – Henryka Dudy.

48. Uchwała Nr XIV/66/07 z dnia 29 grudnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia  planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2006-12-14

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2008-01-15

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2006-12-14