Rok 2008

1. Uchwała Nr XV/67/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze przyjęcia darowizny na cele publiczne.

2. Uchwała Nr XV/68/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.

3. Uchwała Nr XV/69/08 z dnia 21 lutego 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

4. Uchwała Nr XV/70/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolnie.

5. Uchwała Nr XV/71/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

6. Uchwała Nr XV/72/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

7. Uchwała Nr XV/73//08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2008r.

8. Uchwała Nr XV/74/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kolnie za 2007r.

9. Uchwała Nr XV/75/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2008.

10. Uchwała Nr XV/76/08 z dnia 21 lutego 2008r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2008.

11. Uchwała Nr XVI/77/08 z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

12. Uchwała Nr XVI/78/08 z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 w ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego funduszu społecznego p.n. „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy” (…).

13. Uchwała Nr XVI/79/08 z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2008r.

14. Uchwała Nr XVII/80/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2007r.

15. Uchwała nr XVII/81/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

16. Uchwała Nr XVII/82/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Stawiskach.

17. Uchwała Nr XVII/83/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Stawiskach.

18. Uchwała Nr XVII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Kolnie.

19. Uchwała Nr XVII/85/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński.

20. Uchwała Nr XVII/86/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

21. Uchwała Nr XVII/87/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „In blanco” umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy ul. Wojska Polskiego 34 w Kolnie”.

21. Uchwała Nr XVII/88/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Ogólnym w Kolnie.

22. Uchwała Nr XVII/89/08 z dnia 22 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu.

23. Uchwała Nr XVIII/90/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008r.

24. Uchwała Nr XVIII/91/08 z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

25. Uchwała Nr XVIII/92/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stawiskach.

26. Uchwała Nr XVIII/93/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

27. Uchwała NrXVIII/94/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

28. Uchwała Nr XVIII/95/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie „Raportu z wykonania programu ochrony środowiska powiatu kolneńskiego w latach 2006-2007”.

29. Uchwała Nr XVIII/96/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie „Planu gospodarki odpadami powiatu kolneńskiego na lata 2008-2014”.

30. Uchwała Nr XIX/97/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

31. Uchwała Nr XIX/98/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego do realizacji projektów pt. „Rozwijam skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

32. Uchwała Nr XIX/99/08 z dnia 18 sierpnia 2008r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.

33. Uchwała Nr XX/100/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

34. Uchwała Nr XX/101/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Powiatu Kolneńskiego  przez osoby prawne i fizyczne.

35. Uchwała Nr XX/102/08 z dnia 24 września 2008r.
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kolnie.

36. Uchwała Nr XXI/103/08 z dnia 28 października 2008r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

37. Uchwała Nr XXI/104/08 z dnia 28 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

38. Uchwała Nr XXI/105/08 z dnia 28 października 2008r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2008 r.

39. Uchwała Nr XXI/106/08 z dnia 28 października 2008r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

40. Uchwała Nr XXI/107/08 z dnia 28 października 2008r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie.

41. Uchwała Nr XXI/108/08 z dnia 28 października 2008r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego do  realizacji projektu "Zielona Linia- Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia".

42. Uchwała Nr XXII/109/08 z dnia 14 listopada 2008r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

43. Uchwała Nr XXII/110/08 z dnia 14 listopada 2008r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

44. Uchwała Nr XXIII/111/08 z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

45. Uchwała Nr XXIII/112/08 z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Starosty Kolneńskiego.

46. Uchwała Nr XXIV/113/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2008r.

47. Uchwała Nr XXIV/114/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok.

48. Uchwała Nr XXIV/115/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Stawiskach.

49. Uchwala Nr XXIV/116/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie.

50. Uchwała Nr XXIV/117/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie  przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie.

51. Uchwała Nr XXIV/118/08 z dnia 17 grudnia 2008r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Kolnie.

52. Uchwała Nr XXIV/119/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.

53. Uchwała Nr XXIV/120/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie.

54. Uchwała Nr XXV/121/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu kolneńskiego w 2008 r.

55. Uchwała Nr XXV/122/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2008r.

56. Uchwała Nr XXV/123/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

57. Uchwała Nr XXV/124/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński.

58. Uchwala Nr XXV/125/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kolnie.

59. Uchwała Nr XXV/126/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Rozwijam skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

60. Uchwała Nr XXV/127/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2009.

61. Uchwała  Nr XXV/128/08 z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2008-02-26

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2011-03-30

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2008-02-26