Uchwały RP 2018r.

          
UCHWAŁA Nr XLIII/287/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2017/2018
        
UCHWAŁA Nr XLIII/286/18 z dnia 8 październiki 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych
        
UCHWAŁA Nr XLIII/285/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Kolneńskim
        
UCHWAŁA Nr XLIII/284/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o diałalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.
        
UCHWAŁA Nr XLIII/283/18 z dnia 8 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
        
UCHWAŁA Nr XLIIII/282/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2023.
        
UCHWAŁA Nr XLIII/281/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2018 r.
        
UCHWAŁA Nr XLIII/280/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
        
UCHWAŁA Nr XLIII/279/18 z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Kolneńskiego
        
UCHWAŁA Nr XLII/278/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
      
UCHWAŁA Nr XLII/277/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
      
UCHWAŁA Nr XLII/276/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020
      
Uchwała Nr XLII/275/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
      
UCHWAŁA Nr XLII/274/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2018r.
       
UCHWAŁA Nr XLI/273/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Kolneńskiego
     
UCHWAŁA Nr XLI/272/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach 2016-2017
       
UCHWAŁA Nr XLI/271/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2018 r.
     
UCHWAŁA Nr XLI/270/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2023.
       
UCHWAŁA Nr XLI/269/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2018 r.

       

UCHWAŁA Nr XL/268/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolneńskiego 

       
UCHWAŁA Nr XL/267/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego w Kolnie
     
UCHWAŁA Nr XL/266/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
      
UCHWAŁA Nr XL/265/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w Kolnie
        
UCHWAŁA Nr XL/264/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie
      
UCHWAŁA Nr XL/263/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
       
UCHWAŁA Nr XL/262/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w podziale  powiatu kolneńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
         
UCHWAŁA Nr XL/261/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2023.
      
UCHWAŁA Nr XL/260/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2018r.
        
UCHWAŁA Nr XL/259/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie absolutorium  dla zarządu powiatu kolneńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
        
UCHWAŁA Nr XL/258/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
     

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017
         
UCHWAŁA NR XXXIX/256/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kolneńskim
           
UCHWAŁA Nr XXXIX/255/18z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji w 2018 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Kolneńskiego
       
UCHWAŁA Nr XXXIX/254/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku"
    
UCHWAŁA Nr XXXIX/253/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński
      
UCHWAŁA Nr XXXIX/252/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy dotyczącej ekspozycji reklamy zwykłej
        
UCHWAŁA Nr XXXIX/251/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokali użytkowych i umowy użyczenia
         
UCHWAŁA Nr XXXIX/250/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego
        
UCHWAŁA Nr XXXIX/249/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2018 r.
       
UCHWAŁA Nr XXXVIII/248/18 z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie planu naprawczego Szpitala Ogólnego w Kolnie
    
UCHWAŁA Nr XXXVII/247/18 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie” oraz zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego dofinansowania
      
UCHWAŁA Nr XXXVII/246/18 z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2018 r.
     
UCHWAŁA Nr XXXVI/245/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2017
      
UCHWAŁA Nr XXXVI/244/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolneńskim na lata 2018-2020.
      
UCHWAŁA Nr XXXVI/243/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych.
       
UCHWAŁA Nr XXXVI/242/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego i umowy na ekspozycję reklamy neonowej.
      
UCHWAŁA Nr XXXVI/241/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.
       
UCHWAŁA Nr XXXVI/240/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018.
    
UCHWAŁA Nr XXXVI/239/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018
    
UCHWAŁA Nr XXXVI/238/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie dofinansowania projektu pn. ,,Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie’’.
         
UCHWAŁA Nr XXXVI/237/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021.
     
UCHWAŁA Nr XXXVI/236/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2018r.
     
UCHWAŁA NR XXXV/235/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie
   
UCHWAŁA Nr XXXV/234/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie i nadania statutu
    
UCHWAŁA Nr XXXV/233/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
    
UCHWAŁA Nr XXXV/232/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie
    
UCHWAŁA Nr XXXV/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2018
   
UCHWAŁA Nr XXXV/230/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2018.
    
UCHWAŁA Nr XXXV/229/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2018-2021
   
UCHWAŁA Nr XXXV/228/18 z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2018.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-01-22

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-10-10

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2018-01-22