Uchwały RP 2016r.

Rok 2016


 

   
Uchwała Nr XXIII/151/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017
    
Uchwała Nr XXIII/150/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
     
Uchwała Nr XXIII/149/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2016 r.
     
Uchwała Nr XXIII/148/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021
     
Uchwała Nr XXIII/147/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017
       
Uchwała Nr XXII/146/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum w Kolnie, właściwej do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
    
Uchwała Nr XXI/145/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.
 
Uchwała Nr XXI/144/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.

Uchwała Nr XXI/143/16 z dnia 7 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie

Uchwała Nr XXI/142/16 z dnia 7 grudnia 2016r.
w sprawie rozszerzenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kolnie przy Fundacji Vita Familiae

Uchwała Nr XXI/141/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XXI/140/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu

Uchwała Nr XXI/139/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego oraz przyjęcie darowizny rzeczowej przez Szpital Ogólny w Kolnie

Uchwała Nr XXI/138/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budzecie Powiatu Kolneńskiego na 2016r.

Uchwała Nr XX/137/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2015/2016

Uchwała Nr XX/136/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.

Uchwała Nr XX/135/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego

Uchwała Nr XX/134/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zespołowi Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie

Uchwała Nr XX/133/16 z dnia 27 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze lidera do projektu pn. "EkonomistaEU" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Erasmus+" realizowanego dla uczniów z klas w zawodzie technik ekonomista w trzytygodniowych stażach w firmach w Pradze w Republice Czeskiej.

Uchwała Nr XX/132/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Uchwała Nr XX/131/16 z dnia 27 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2016 r.

Uchwała Nr XX/130/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021.

Uchwała Nr XX/129/16 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016r.

Uchwała Nr XIX/128/16 z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Uchwała Nr XIX/127/16 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Szpital Ogólny w Kolnie.

Uchwała Nr XVIII/126/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Uchwała Nr XVIII/125/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grabowo.

Uchwała Nr XVIII/124/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kolno.

Uchwała Nr XVIII/123/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Uchwała Nr XVIII/122/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XVIII/121/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości w 2017 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego.

Uchwała Nr XVIII/120/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze Lidera do projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Uchwała Nr XVIII/119/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w charakterze partnera do realizacji programu regionalnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim.

Uchwała Nr XVIII/118/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Rozwój Ekonomii Społecznej".

Uchwała Nr XVIII/117/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/116/16 z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach 2014-2015.

Uchwała Nr XVII/115/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XVI/114/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2015 oraz efektów pracy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/113/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu zintegrowanego pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki"

Uchwała Nr XVI/112/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. "Staż i praktyka dla teoretyka" projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki dla uczniów w zawodzie technik mechanik, technik rolnik i operator obrabiarek skrawających.

Uchwała Nr XVI/111/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze lidera do projektu pn. "EkonomistaEU" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Erasmus+" realizowanego dla uczniów z klas w zawodzie technik ekonomista w trzytygodniowych stażach w firmach w Pradze w Republice Czeskiej.

Uchwała Nr XVI/110/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. "MECHANIX" realizowanego w ramach projektu "Erasmus+" dla uczniów w zawodzie technik mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych poprzez staże na Litwie.

Uchwała Nr XVI/109/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Kolnie za cenę niższą od wartości rynkowej

Uchwała Nr XVI/108/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/107/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu kolneńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

Uchwała Nr XVI/106/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

Uchwała Nr XV/105/16 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku"

Uchwała Nr XV/104/16 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Powiatu Kolneńskiego

Uchwała Nr XV/103/16 z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XV/102/16 z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji

Uchwała Nr XV/101/16 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie

Uchwała Nr XV/100/16 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze pólrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakladów opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XV/99/16 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021.

Uchwała Nr XV/98/16 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kolneńskim za rok 2015.
 
w sprawie zmian w statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 
w sprawie przyznania dotacji w 2016 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2016 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w nieodpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kolnie.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016 r.
 

Uchwała Nr XIII/91/16 z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2015.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
 
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016.
 
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.
 
w sprawie przyjęcia Programu „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2020”.
 
w sprawie zawarcia porozumień  pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Gminą Kolno, Gminą Mały Płock, Gminą Grabowo, Gminą Turośl oraz Gminą Stawiski w sprawie budowy dróg na terenie powiatu kolneńskiego.
 
w sprawie powierzenia Gminie Grabowo zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Stawiski zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 
o zmianie uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2016.
 
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.
 
w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kolneńskim  na lata 2016-2025.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2016r.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Data wytworzenia: 2016-05-30

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2016-01-20

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2017-01-03

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-11-03