Rok 2015


 

w sprawie zmiany delegata Rady Powiatu Kolneńskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kolneńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Kolnie.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2016-2021.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolneńskiego na rok 2016.
 
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.
 
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.
 
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2015 r.
 
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2016 – 2021”.
 
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyczno – Edukacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2016-2020 oraz Powiatowego Programu Edukacyjno-Wspierającego dla Osób Dorosłych Uwikłanych w Zjawisko Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2016 - 2020.
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2014/2015.
 
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie wyboru członka zarządu powiatu kolneńskiego.
 
w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2016 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie podjęcia przez Wojewodę Podlaskiego działań zmierzających do wprowadzenia na obszarze powiatu kolneńskiego stanu klęski żywiołowej.
 
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2015 r.
 
zmieniająca Uchwałę Nr VI/31/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 
w sprawie zmian w statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 
w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grabowie.
 
w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji na wolne miejsca w Bursie Szkolnej w Kolnie.
 
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2015 r.
 
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.
 
w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”. 
 
w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie za rok 2014.
 
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Kolneńskiego  w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 
w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr V/24/11 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Powiat Kolneński realizacji projektu inwestycyjnego „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” zmienioną Uchwałą Nr X/58/11 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30 marca 2011 r.
 
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kolneńskim za rok 2014.
 
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kolneńskim na lata 2015-2017.
 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.
 
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grabowie.
 
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2015r.
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2014.
 
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015.
 
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015
 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2015 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015r.
 
w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2015.
 
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2015.
 
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grabowie.
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2021.
 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2015.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2015-02-02

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2016-01-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2015-02-02