Rok 2012


 

Uchwała Nr XXI/137/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia  planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Uchwała Nr XXI/136/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Uchwała Nr XXI/135/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2012 r.

Uchwała Nr XXI/134/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Szpital Ogólny w Kolnie sprzętu medycznego przeznaczonego do Pododdziału Ortopedii i Traumatologii Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Uchwała Nr XXI/133/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Powiat Kolneński realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”- rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Powiatu i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług

Uchwała Nr XXI/132/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Powiat Kolneński realizacji projektu inwestycyjnego „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Uchwała Nr XXI/131/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.

Uchwała Nr XX/130/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.

Uchwała Nr XX/129/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w  Kolnie.

Uchwała Nr XX/128/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie  przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie

Uchwała Nr XX/127/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie powierzenia powiatowi łomżyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Uchwała Nr XX/126/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego.

Uchwała Nr XX/125/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad  udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.

Uchwała Nr XX/124/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XX/123/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński

Uchwała Nr XX/121/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie założenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie i nadania jej statutu.

Uchwała Nr XX/120/12 z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r.

Uchwała Nr XIX/119/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2011/2012.

Uchwała Nr XIX/118/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Uchwała Nr XIX/117/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.

Uchwała Nr XIX/116/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Uchwała Nr XIX/115/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Uchwała Nr XIX/114/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok.

Uchwała Nr XIX/113/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2012 r.

Uchwała Nr XIX/112/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.

Uchwała Nr XIX/111/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r.

Uchwała Nr XIX/110/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

Uchwała Nr XVIII/109/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmian w statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie

Uchwała Nr XVIII/108/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2013 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XVIII/107/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie  upoważnienia  do zawarcia umowy  na okres 01.10.2012 -31.03.2014  oraz zaciągnięcia  zobowiązań z tytułu projektu p.n.  „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałania  6.1.1 Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

Uchwała Nr XVIII/106/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r.

Uchwała Nr XVII/105/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XVII/104/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

Uchwała Nr XVII/103/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku przez Szpital Ogólny w Kolnie.

Uchwała Nr XVI/102/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach 2010-2011.

Uchwała Nr XVI/101/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie za rok 2011.

Uchwała Nr XVI/100/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany delegata do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr XVI/99/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Uchwała Nr XVI/98/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Kolneńskim na lata 2012-2014.

Uchwała Nr XVI/97/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w  statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Uchwała Nr XVI/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku przez Szpital Ogólny w Kolnie.

Uchwała Nr XVI/95/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Szpital Ogólny w Kolnie.

Uchwała Nr XVI/94/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r.

Uchwała Nr XVI/93/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Uchwała Nr XVI/92/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kolneńskiego za rok 2011 i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za rok 2011.

Uchwała Nr XV/91/12 z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Uchwała Nr XV/90/12 z dnia 9 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Uchwała Nr XV/89/12 z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie

Uchwała Nr XV/88/12 z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.

Uchwała Nr XV/87/12 z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012r.

Uchwała Nr XV/86/12 z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu, związanych z zaciągnięciem pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XIV/85/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 r.

Uchwała Nr XIV/84/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2012 r.

Uchwała Nr XIV/83/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała Nr XIV/82/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania imienia szkołom wchodzacym w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

Uchwała Nr XIV/81/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie

Uchwała Nr XIII/80/12 z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2012

Uchwała Nr XIII/79/12 z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2012

Uchwała Nr XIII/78/12 z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2011.

Uchwała Nr XIII/77/12 z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

Uchwała Nr XIII/76/12 z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Uchwała Nr XIII/75/12 z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie dokonania zmiany w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Uchwała Nr XIII/74/12 z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie założenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie, Szkoły Policealnej w Kolnie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kolnie.

Uchwała Nr XIII/73/12 z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie.

Uchwała Nr XIII/72/12 z dnia 27 lutego 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego. 

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2012-03-06

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2013-01-08

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2012-03-06