Uchwały RP 2019r.

Rok 2019


 

     
UCHWAŁA Nr XIII/119/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
   
UCHWAŁA NR XIII/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie
   
UCHWAŁA Nr XIII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych w Powiecie Kolneńskim
   
UCHWAŁA NR XIII/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Szpital Ogólny w Kolnie projektu inwestycyjnego polegającego na poprawie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Przychodni przy ul. Milewskiego 36 w Kolnie
   
UCHWAŁA Nr XIII/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020
   
UCHWAŁA Nr XIII/114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli oraz ustalenia formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020
   
UCHWAŁA Nr XIII/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
   
UCHWAŁA Nr XIII/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
   
UCHWAŁA Nr XIII/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wydatków budżetu Powiatu Kolneńskiego, które w 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego
   
UCHWAŁA Nr XIII/110/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2019-2023.
   
UCHWAŁA Nr XIII/109/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.
   
UCHWAŁA Nr XIII/108/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2020-2025
   
UCHWAŁA Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2020.
   
UCHWAŁA Nr XIII/106/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie
   
UCHWAŁA Nr XIII/105/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
   
UCHWAŁA Nr XIII/104/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie
   
UCHWAŁA Nn XII/103/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Szpital Ogólny w Kolnie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni wchodzącej w skład kompleksu Szpitala Ogólnego w Kolnie wraz z zastosowaniem OZE”
   
UCHWAŁA Nr XII/102/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Ogólnego w Kolnie
   
UCHWAŁA Nr XII/101/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/48/19 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2019 r.
   
UCHWAŁA Nr XII/100/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
   
UCHWAŁA Nr XII/99/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie
   
UCHWAŁA Nr XII/98/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego
   
UCHWAŁA Nr XII/97/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok„
   
UCHWAŁA Nr XII/96/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.
   
UCHWAŁA Nr XI/95/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
    
UCHWAŁA Nr XI/94/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu
    
UCHWAŁA Nr XI/93/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2018/2019
    
UCHWAŁA Nr XI/92/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
    
UCHWAŁA Nr XI/91/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
    
UCHWAŁA Nr XI/90/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w pięcioletnie Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
    
UCHWAŁA Nr XI/89/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie
    
UCHWAŁA Nr XI/88/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
    
UCHWAŁA Nr XI/87/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 r. oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego
    
UCHWAŁA Nr XI/86/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Stawiski zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
    
UCHWAŁA Nr XI/85/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu
    
UCHWAŁA Nr XI/84/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia „ Łomżyńskie Forum Samorządowe”
    
UCHWAŁA Nr XI/83/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie odstąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera od realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020
    
UCHWAŁA Nr XI/82/19 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.
    
UCHWAŁA Nr X/81/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr X/80/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomy wniesionej w interesie publicznym
  
UCHWAŁA Nr X/79/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
  
UCHWAŁA Nr X/78/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński
  
UCHWAŁA Nr X/77/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia zmiany w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 2020
  
UCHWAŁA Nr X/76/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w Powiatow ym Program ie Profilaktyczno Edukacyjn ym dla Dzieci i Młodzieży w Rodzinach Z agrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2016 2020 oraz Powiatow ym Program ie Ed ukacyjno Wspierającego dla Osób Dorosłych Uwikłanych w Zjawisko Przemocy w Rodzinie na lata 2016 2020
  
UCHWAŁA Nr X/75/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie i nadania statutu
   
UCHWAŁA Nr IX/74/19 z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2019 r.
   
UCHWAŁA Nr IX/73/19 z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
    
UCHWAŁA Nr IX/72/19 z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
   
UCHWAŁA NR VIII/71/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie: pokrycia straty finansowej netto Szpitala Ogólnego w Kolnie za rok 2018 przez powiat Kolneński.
  
UCHWAŁA NR VIII/70/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Ogólnego w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr VIII/69/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Kolneńskim do roku 2020
  
UCHWAŁA Nr VIII/68/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kolneńskiego od dnia 1 września 2019 roku
  
UCHWAŁA Nr VIII/67/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokali użytkowych
  
UCHWAŁA Nr VIII/66/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.
  
UCHWAŁA Nr VIII/65/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu kolneńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
  
UCHWAŁA Nr VIII/64/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok
  
UCHWAŁA Nr VIII/63/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kolneńskiego
  
UCHWAŁA Nr VII/62/19 z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2019- 2023.
  
UCHWAŁA Nr VII/61/19 z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.
  
UCHWAŁA Nr VI/60/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kolneńskim
  
UCHWAŁA Nr VI/59/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018
  
UCHWAŁA Nr VI/58/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  
UCHWAŁA Nr VI/57/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku"
  
UCHWAŁA Nr VI/56/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Kolneńskiego na rok 2019 dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji dofinansowanej z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie”.
  
UCHWAŁA NR VI/55/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Kolnie”.
  
UCHWAŁA NR VI/54/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Szpital Ogólny w Kolnie projektu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego”.
  
UCHWAŁA Nr VI/53/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na aneksowanie umowy najmu lokali użytkowych
  
UCHWAŁA Nr VI/52/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr VI/51/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stawiskach i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stawiskach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnnazjalnych w Stawiskach oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach
  
UCHWAŁA Nr V/50/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr V/49/19 z dnia 26 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
  
UCHWAŁA Nr V/48/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2019 r.
  
UCHWAŁA Nr V/47/19 z dnia 26 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
  
UCHWAŁA Nr V/46/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie.
  
UCHWAŁA Nr V/45/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmiany statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr V/44/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy pożyczki zaciągniętej przez Szpital Ogólny w Kolnie w BFF Polska S. A.
  
UCHWAŁA Nr V/43/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku szpitalnym w drodze bezprzetargowej
  
UCHWAŁA Nr V/42/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Stawiski darowizny nieruchomości
  
UCHWAŁA Nr V/41/19 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.
  
UCHWAŁA Nr IV/40/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2018
  
UCHWAŁA Nr IV/39/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej pomieszczeń Szpitala Ogólnego w Kolnie.
  
UCHWAŁA Nr IV/38/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali powiatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
  
UCHWAŁA Nr IV/37/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019
  
UCHWAŁA Nr IV/36/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019
  
UCHWAŁA Nr IV/35/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
  
UCHWAŁA Nr IV/34/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych
  
UCHWAŁA Nr IV/33/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr IV/32/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
  
UCHWAŁA Nr IV/31/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stawiskach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach
  
UCHWAŁA Nr IV/30/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stawiskach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach
  
UCHWAŁA Nr IV/29/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2019 r.
  
UCHWAŁA Nr IV/28/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zasad ustalania wysokości diet radnym powiatu kolneńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
  
UCHWAŁA Nr IV/27/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2019
  
UCHWAŁA Nr IV/26/19 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2019.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2019-02-21

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2020-05-08

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2019-02-21