Uchwały RP 2017r.

Rok 2017


          
UCHWAŁA NR XXXIV/227/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie
    
UCHWAŁA Nr XXXIV/226/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie i nadania statutu
     
UCHWAŁA Nr XXXIV/225/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
       
UCHWAŁA Nr XXXIV/224/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
         
UCHWAŁA Nr XXXIV/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stawiskach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach
      
UCHWAŁA Nr XXXIV/222/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
        
UCHWAŁA Nr XXXIV/221/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
       
UCHWAŁA Nr XXXIV/220/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
      
UCHWAŁA Nr XXXIV/219/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.
    
UCHWAŁA Nr XXXIV/218/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2017 r.
     
Uchwała Nr XXXIII/217/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie
   
Uchwała Nr XXXIII/216/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
   
Uchwała Nr XXXIII/215/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie
   
Uchwała Nr XXXIII/214/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018
   
Uchwała Nr XXXIII/213/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego
   
Uchwała Nr XXXIII/212/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu w drodze bezprzetargowej
   
Uchwała Nr XXXIII/211/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
   
Uchwała Nr XXXIII/210/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu
   
Uchwała Nr XXXIII/209/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.
sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
   
Uchwała Nr XXXII/208/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie planu naprawczego Szpitala Ogólnego w Kolnie
     
Uchwała Nr XXXII/207/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stawiskach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach
        
Uchwała Nr XXXII/206/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
       
Uchwała Nr XXXII/205/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
     
Uchwała Nr XXXII/204/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w Branżową Szkołę I stopnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
       
Uchwała Nr XXXII/203/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu
       
Uchwała Nr XXXII/202/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu
      
Uchwała Nr XXXII/201/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu
      
Uchwała Nr XXXII/200/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Kolneńskiego na rok 2017 dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji dofinansowanej z dotacji celowej budżetu państwa polegającej na zakupie sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Kolnie.
        
Uchwała Nr XXXI/199/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2016/2017
    
Uchwała Nr XXXI/198/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości w 2018 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Kolneńskiego.
   
Uchwała Nr XXXI/197/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego i umowy najmu lokalu mieszkalnego
     
Uchwała Nr XXXI/196/17 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.
     
Uchwała Nr XXXI/195/17 z dnia 26 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2017 r.
       
Uchwała Nr XXXI/194/17 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kolneńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
    
Uchwała Nr XXXI/193/17 z dnia 26 października 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.
    
Uchwała Nr XXXI/192/17z dnia 26 października 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
    
Uchwała Nr XXX/191/17 z dnia 15 września 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.
    
Uchwała Nr XXX/190/17 z dnia 15 września 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r.
     
Uchwała Nr XXIX/189/17 z dnia 6 września 2017r.
w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego
       
Uchwała Nr XXIX/188/17 z dnia 6 września 2017r.
w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Ogólnego w Kolnie
      
Uchwała Nr XXIX/187/17 z dnia 6 września 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
        
Uchwała Nr XXIX/186/17 z dnia 6 września 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021.
    
Uchwała Nr XXIX/185/17 z dnia 6 września 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
    
Uchwała Nr XXVIII/184/17 z dnia 21 sierpnia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Kolneńskiego, oraz trybu i zakresu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
       
Uchwała Nr XXVIII/183/17 z dnia 21 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017r.
    
Uchwała Nr XXVII/182/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki dla uczniów w zawodzie technik mechanik i technik rolnik.
       
Uchwała Nr XXVII/181/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu
       
Uchwała Nr XXVII/180/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński
     
Uchwała Nr XXVII/179/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
       
Uchwała Nr XXVII/178/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kolnie
        
Uchwała Nr XXVII/177/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat komunikacyjnych, geodezyjnych i innych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Kolneńskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
      
Uchwała Nr XXVII/176/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.
      
Uchwała Nr XXVII/175/17 z dnia 21 czerwca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej działki nr 1371/4 położonej w Kolnie na rzecz Województwa Podlaskiego
     
Uchwała Nr XXVI/174/17 z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2016
      
Uchwała Nr XXVI/173/17 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Kolneńskim
      
Uchwała Nr XXVI/172/17 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie przyznania dotacji w 2017 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Kolneńskiego
     
Uchwała Nr XXVI/171/17 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego
    
Uchwała Nr XXVI/170/17 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2017-2021
   
Uchwała Nr XXVI/169/17 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r
    
Uchwała Nr XXVI/168/17 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Kolno w zarząd części drogi powiatowej nr 1878B części działki o nr geod. 202 obręb Filipki Małe Gmina Kolno, oraz zawarcia porozumienia z Gminą Kolno, którego przedmiotem będzie realizacja inwestycji.
    
Uchwała Nr XXVI/167/17 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020
    
Uchwała Nr XXVI/166/17 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu kolneńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
     
Uchwała Nr XXVI/165/17 z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
     
Uchwała Nr XXV/164/17 z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
      
Uchwała Nr XXV/163/17 z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatku Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku"
      
Uchwała Nr XXV/162/17 z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński

Uchwała Nr XXV/161/17 z dnia 30 marca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r.
     
Uchwała Nr XXIV/160/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2016

Uchwała Nr XXIV/159/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Kolneńskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

Uchwała Nr XXIV/158/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kolneńskiemu w 2017 r.

Uchwała Nr XXIV/157/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie

Uchwała Nr XXIV/156/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/155/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017

Uchwała Nr XXIV/154/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r.

Uchwała Nr XXIV/153/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2017

Uchwała Nr XXIV/152/17 z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2017.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-03-03

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2017-03-03