Rok 2013


 

w sprawie zatwierdzenia  planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2014-2021.
 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2014.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu w drodze bezprzetargowej.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
 
w sprawie  upoważnienia  do zaciągnięcia  zobowiązań z tytułu realizowanego projektu p.n.  „Aktywni i efektywni” realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałania  6.1.1 Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 zgodnie z zawartą umową partnerską w dniu 30 października 2013 roku  i Uchwałą Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXVI/174/13  z dnia 21 czerwca 2013 roku o przystąpieniu do projektu j.w. 
 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński.
 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie.
 
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.
 
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.
 
w sprawie zmiany statutu Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego.
 
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie , Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2013 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.
 

Uchwała Nr XXVIII/185/13 z dnia  22 października 2013 r.
w sprawie ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej Staroście Kolneńskiemu.

Uchwała Nr XXVIII/184/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do projektu: „Lepszy start w przyszłość – Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XXVIII/183/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2014 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XXVIII/182/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie.

Uchwała Nr XXVIII/181/13 z dnia 22 października  2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2012/2013.

Uchwała Nr XXVIII/180/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim.

Uchwała Nr XXVIII/179/13 z dnia 22 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Uchwała Nr XXVIII/178/13 z dnia 22 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr XXVIII/177/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognazy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

Uchwała Nr XXVIII/176/13 z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/175/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania Powiatu Kolneńskiego z zakresu pieczy zastępczej.

Uchwała Nr XXVI/174/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze Partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie , Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Uchwała Nr XXVI/173/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/172/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu na 2012 rok.

Uchwała Nr XXVI/171/13 z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Uchwała Nr XXV/170/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 r.

Uchwała Nr XXV/169/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie za rok 2012.

Uchwała Nr XXV/168/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kolneńskim w roku 2012.

Uchwała Nr XXV/167/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie wezwania spółki z o.o. "Pod Lwem" o zmianę uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego.

Uchwała Nr XXV/166/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie przekształcenia Technikum dla Dorosłych w Grabowie.

Uchwała Nr XXV/165/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stawiskach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr XXV/164/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Uchwała Nr XXV/163/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego w Kolnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Uchwała Nr XXV/162/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kolnie.

Uchwała Nr XXV/161/13 z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr XXIV/160/13 z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia logo Powiatu Kolneńskiego oraz zasad jego używania.

Uchwała Nr XXIV/159/13 z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

Uchwała Nr XXIII/158/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXI/134/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Szpital Ogólny w Kolnie sprzętu medycznego przeznaczonego do Pododdziału Ortopedii i Traumatologii Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Uchwała Nr XXIII/157/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2013.

Uchwała Nr XXIII/156/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XXIII/155/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.

Uchwała Nr XXIII/154/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiazku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.

Uchwała Nr XXIII/153/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum dla Dorosłych w Grabowie

Uchwała Nr XXIII/152/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Uchwała Nr XXIII/151/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolnie w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Uchwała Nr XXIII/150/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stawiskach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr XXIII/149/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/148/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

Uchwała Nr XXIII/147/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2013 r.

Uchwała Nr XXII/146/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/145/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/144/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2012.

Uchwała Nr XXII/143/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2013

Uchwała Nr XXII/142/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/141/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad  udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.

Uchwała Nr XXII/140/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XXII/139/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2013-2021.

Uchwała Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2013.

Metryka strony

Udostępniający: SP w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2013-02-07

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2014-03-05

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2013-02-07