Rok 2011


 

Uchwała Nr XII/71/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Uchwała Nr XII/70/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2012-2021.

Uchwała Nr XII/69/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2012.

Uchwała Nr XII/68/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr XII/67/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr XI/66/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2012 rok.

Uchwała Nr XI/65/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.
 
Uchwała Nr XI/64/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2011 r.

Uchwała Nr XI/63/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2012 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XI/62/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad  udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tego wymiaru dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.

Uchwała Nr XI/61/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu Kolneńskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok szkolny 2010/2011.

Uchwała Nr XI/60/11 z dnia 6 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr X/59/11 z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie  przystąpienia i współfinansowania przez Powiat Kolneński  realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”- rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Powiatu i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług.

Uchwała Nr X/58/11 z dnia 30 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Powiat Kolneński realizacji projektu inwestycyjnego „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Uchwała Nr X/57/11 z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kolneńskim

Uchwała Nr X/56/11 z dnia 30 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach.

Uchwała Nr X/55/11 z dnia 30 września 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr X/54/11 z dnia 30 września 2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

Uchwała Nr IX/53/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Powiat Kolneński do realizacji i współfinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kolneńskiego”.

Uchwała Nr IX/52/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr IX/51/11 z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr VIII/50/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Kolneńskiego w latach 2009-2010

Uchwała Nr VIII/49/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr VIII/48/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr VIII/47/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie  upoważnienia  do zawarcia umowy  na okres 01.08.2011 -31.01.2013 oraz zaciągnięcia zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Powrót do aktywności osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania  6.1.1 „Wsparcie  osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

Uchwała Nr VIII/46/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na okres 01.08.2011 -31.01.2013 oraz zaciągnięcia zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Twoja szansa na zatrudnienie” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

Uchwała Nr VIII/45/11 z dnia 27 lipca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stawiskach.

Uchwała Nr VIII/44/11 z dnia 27 lipca 2011r.
zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolneńskiego.

Uchwała Nr VIII/43/11 z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr VII/42/11 z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

Uchwała Nr VII/41/11 z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie przystąpienia przez Powiat Kolneński do realizacji i współfinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu kolneńskiego”.

Uchwała Nr VII/40/11 z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Stawiskach

Uchwała Nr VII/39/11 z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stawiskach.

Uchwała Nr VII/38/11 z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Uchwała Nr VII/37/11 z dnia 14 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2011 r.

Uchwała Nr VII/36/11 z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 r.

Uchwała Nr VII/35/11 z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr VII/34/11 z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2011r.

Uchwała Nr VII/33/11 z dnia  14 czerwca 2011 r.
w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

Uchwała Nr VII/32/11 z dnia 14 czerwca 2011r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu kolneńskiego za 2010 rok i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za 2010 rok.

Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające powiatowi kolneńskiemu w 2011 r.

Uchwała Nr VI/30/11 z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Uchwała Nr VI/29/11 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2011r.

Uchwała Nr VI/28/11 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr V/27/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński za rok 2010.

Uchwała Nr V/26/11 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie zmian  w  budżecie  Powiatu Kolneńskiego  na 2011r.

Uchwała Nr V/25/11 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Uchwała Nr V/24/11 z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie przystąpienia i współfinansowania przez Powiat Kolneński  realizacji projektu inwestycyjnego „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

Uchwała Nr IV/23/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr IV/22/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2011.

Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2011.

Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia  planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie kontynuacji projektu pt. „Rozwijam skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałania 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Łomża.

Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2011.

Uchwała Nr IV/16/11 z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2011-2021.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Sokołowski

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Data wprowadzenia: 2011-01-04

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2012-10-19

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2011-01-04