UCHWAŁA Nr   2/4/06

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 19 grudnia 2006r

 

w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego

            Na podstawie art. 32 ust 2 pkt. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1306, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz § 3 ust 2 Uchwały Nr 65/69/2000 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 października 2000r w sprawie zasad oddawania w najem lub dzierżawę na okres do lat trzech nieruchomości będących własnością Powiatu Kolneńskiego, oraz określenia minimalnych stawek czynszu z tego tytułu

 uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu kolneńskiego na rok 2007, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego Kolnie.

 

Członkowie Zarządu                                     Przewodniczący Zarządu                            

1. Stanisław Wiszowaty                                                                    

2. Wiesław Zacharzewski                                     Henryk Duda

3. Jan Lutrzykowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2006-12-22

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2006-12-22

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2006-12-22