UCHWAŁA Nr 101/206/05

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 grudnia 2005r

 

w sprawie aktualizacji minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego

        Na podstawie art. 32 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1306, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz § 3 ust 2 Uchwały Nr 65/69/2000 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 października 2000r w sprawie zasad oddawania w najem lub dzierżawę na okres do lat trzech nieruchomości będących własnością Powiatu Kolneńskiego, oraz określenia minimalnych stawek czynszu z tego tytułu

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu kolneńskiego na rok 2006, według załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego Kolnie.

 

 

 

Członkowie Zarządu                                                 Przewodniczący Zarządu

 

1. Stanisław Szymańczyk

2. Andrzej Chyliński                                                   Stanisław Wiszowaty

3. Jan Lutrzykowski

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 101/206/05

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 21 grudnia 2005r

 

Minimalne miesięczne stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kolneńskiego

 

§ 1. Pomieszczenia biurowe

 1. opomiarowane licznikami mediów lub wynajmowane administracji rządowej realizującej programy pomocowe……………..………..………8,50zł/m2
 2.  

 3. nieopomiarowane / ryczałt /……….…………………..…………………17,50zł/m2
 4.  

 5. dla jednostek organizacyjnych powiatu – po kosztach własnych utrzymania

 

§ 2. Pomieszczenia użytkowe i gospodarcze

 1.  

 2. garaże ogrzewane ……………………...……………………...……..……4,00zł/m2
 3.  

 4. garaże nie ogrzewane i magazyny …………………………..……………2,60zł/m2
 5.  

 6. wiaty ………………….……………………………………………...……1,90zł/m2
 7.  

 8. warsztaty ……………………………………...………………………..…3,85zł/m2
 9.  

 10. place pod garaże . …………………………………………..……………..1,80zł/m2
 11.  

 12. place ………………...………………………….………….…..…….....…0,45zł/m2
 13.  

 14. kioski …..………………………………………………………...……..…5,00zł/m2
 15.  

 16. lokal użytkowy /ryczałt/ ……………………………………....…………16,00zł/m2

 

§ 3. Pomieszczenia użytkowe i inne

 1.  

 2. sala lekcyjna . ………………………………………………………..…8,00zł/godz
 3.  

 4. pracownia komputerowa……………….………………...……………25,00zł/godz
 5.  

 6. sala gimnastyczna……………………………………..….……………10,00zł/godz
 7.  

 8. sala konferencyjna….....20 zł pierwsza godz; każda następna rozpoczęta godz 10zł
 9.  

 10. miejsce w pokoju wieloosobowym /ryczałt/……………………..……155,00zł/msc
 11.  

 12. wynajem pokoju jednej osobie /ryczałt/…………………..………..…206,00zł/msc
 13.  

 14. jedna doba hotelowa ………………………………………………..…22,50zł/osob
 15.  

 16. zakwaterowanie jednego ucznia /ryczałt/………………………………20,50zł/msc

 

§ 4. Ekspozycja reklam

 1.  

 2. reklama zwykła ………………………………….....….5,50zł za 1m2 reklamy/msc
 3.  

 4. reklama podświetlana …………………….….…….…..8,30zł za 1m2 reklamy/msc
 5.  

 6. neonowe …………………………………………………………...….10,00zł/msc

 

§ 5. Stawki w § 1-4 nie zawierają podatku VAT

W przypadku, gdy rozliczenie pobranej należności skutkuje odprowadzenie podatku VAT, do powyższych stawek należy doliczyć należny jego wymiar.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2005-12-28

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2005-12-28

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2005-12-28