Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie


 

Informacja o przedłużeniu ważności orzeczeń

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie,  zgodnie z treścią art. 15h, dodanym przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) informuje, iż:

 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 09 grudnia 2019 roku do 07 marca 2020 roku), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 roku), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1,
  karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, ze zm.) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art.
  8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 1. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie
  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

 

 1. Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.

 

Oznacza to, że okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres (bez znaczenia pozostaje fakt, iż były to np. orzeczenia o niepełnosprawności wydane na okres do ukończenia przez dziecko 16 roku życia).


  

Adres do korespondencji:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie

18 – 500 Kolno

ul. 11 Listopada 1, pok. 102 (parter)

Przewodniczący: Sławomir Zalewski

 

Kontakt z Zespołem, w tym udzielanie informacji:

tel. (0 – 86) 278 – 47 – 03

email: pzon@powiatkolno.home.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

 


Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień –

ważne informacje

  

            W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca  produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

            Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

  

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

- osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że  wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;

- osoba, która nie posiada legitymacji  w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…).


1. Status prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie.

Dnia 1 stycznia 2000r. Zarządzeniem Nr 15/99 Starosty Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 grudnia 1999r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kolnie. Dnia 1 sierpnia 2002r. Zarządzeniem Nr 7/02 Starosty Kolneńskiego z dnia 24 lipca 2002r. powołano Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie, jednocześnie Zarządzenie Starosty Powiatu Kolneńskiego Nr 15/99 z dnia 22 grudnia 1999r. utraciło moc.

2. Zespół działa jako pierwsza instytucja na podstawie odrębnych przepisów:

1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu   osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1110).

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17, poz. 162).

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875).

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.).

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego  Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 228, poz. 1681).

7) Ustawa z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

3. Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie zwanego dalej Zespołem należy w szczególności:

1)      Rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.

2)      Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.

3)      Wydawanie innych orzeczeń- decyzji- kończących postępowanie w sprawie.

4)      Rozpatrywanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych.

5)      Wydawanie z upoważnienia Starosty Kolneńskiego legitymacji osobom    niepełnosprawnym.

6)      Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom.

7)       Przygotowanie dokumentacji obowiązującej w postępowaniu odwoławczym.

8)      Sporządzanie sprawozdań z działalności Zespołu.

9)      Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Zespołu.

4. Członkowie  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie oraz ich kompetencje.

W skład Zespołu wchodzą, jako jego członkowie:

 1. przewodniczący,
 2. sekretarz,
 3. lekarze,
 4. psycholodzy,
 5. pedagog,
 6. doradcy zawodowi,
 7. pracownicy socjalni.

Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością oraz organizowanie pracy Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
 3. nadzór nad trybem postępowania przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 4. ustalanie składów orzekających spośród członków Zespołu, Przewodniczących składów oraz terminów posiedzeń,
 5. wyznaczanie lekarzy do dokonywania wstępnej weryfikacji złożonych dokumentacji do wniosków o wydanie orzeczeń,
 6. zawiadamianie osób składających wnioski o wydanie orzeczeń o konieczności uzupełnienia dokumentacji i terminach rozpatrzenia wniosków,
 7. wydawanie decyzji kończących postępowanie w sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. wydawanie z upoważnienia Starosty Kolneńskiego legitymacji osobom niepełnosprawnym.
 9. wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom.
 10. organizacja obsługi administracyjno – biurowej Zespołu.

  Do zadań i kompetencji Sekretarza Zespołu należy w szczególności:

 1. Obsługa formalno-prawna działalności Zespołu.
 2. Kontrola pod względem formalno-prawnym pracy wykonanej przez członków składów orzekających Zespołu.
 3. Nadzór nad poprawnością formalno-prawną przygotowywanych w urzędzie pism, orzeczeń oraz umów dla członków Zespołu.
 4. Przygotowywanie  pism proceduralnych w sprawach orzeczniczych.
 5. Przygotowywanie i podpisywanie wraz z Przewodniczącym orzeczeń o umorzeniu postępowania, zawiadomień o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wyznaczaniu nowego terminu do jej załatwienia, a także postanowień.
 6. Rozstrzyganie o właściwości miejscowej Zespołu.
 7. Współdziałanie z Przewodniczącym Zespołu w zakresie organizacji pracy składów orzekających.
 8. Przygotowywanie wniosków w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu.
 9. Zgłaszanie do GIODO zbioru danych osobowych.

Do zadań i kompetencji Składu Orzekającego należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie i analizowanie wniosków i załączonej dokumentacji w sprawie wydania orzeczeń,
 2. ocena stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencje dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
 3. przeprowadzanie ocen i badań według określonych kryteriów,
 4.  podejmowanie decyzji i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w oparciu o ustalone i obowiązujące kryteria,
 5.  wydawanie orzeczeń kończących postępowanie w sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań pracowników administracyjno – biurowych należy w szczególności:

 1. obsługa osób zainteresowanych w zakresie orzekania,
 2. przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia,
 3. przygotowywanie do wydania osobom zainteresowanym i uprawnionym legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
 4. przygotowywanie do wydania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom,
 5. prowadzenie korespondencji,
 6. przygotowywanie i gromadzenie materiałów na posiedzenia,
 7. obsługa administracyjno – biurowa posiedzeń Składów Orzekających,
 8. prowadzenie rejestrów i dokumentacji związanej z trybem postępowania w orzekaniu,
 9. przygotowywanie dokumentacji obowiązującej w postępowaniu odwoławczym przed Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku,
 10. opracowywanie analiz w zakresie realizacji zadań orzekania o niepełnosprawności,
 11.  udzielanie informacji o trybie postępowania w orzekaniu o niepełnosprawności osobom zainteresowanym, instytucjom i organom.
 12. Prowadzenie komputerowej bazy danych.

                                    

Zespół obejmuje swoim działaniem tereny wszystkich gmin Powiatu Kolneńskiego, tj.:  miasta Kolna, miasta i gminy Stawiski oraz gmin: Grabowo, Mały Płock, Kolno i Turośl. Obsługę administracyjną oraz obsługę finansową Zespołu zapewnia Starostwo Powiatowe w Kolnie.

 

Wnioski i zaświadczenia do pobrania:

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 roku życia) wraz z informacją.

    - Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

    - Oświadczenie o przedłużeniu ważności orzeczeń

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 roku życia).

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) wraz z informacją.

    - Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

    - Oświadczenie o przedłużeniu ważności orzeczeń

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia).

5. Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/ duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności z klauzulą informacyjną.

Załączniki do treści

 • 10 (R03, 1,39 MB)
 • 102 (XLS, 36,5 KB)

Metryka strony

Udostępniający: PZdSOoN w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-05-16

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2013-01-07

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-05-14

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2013-01-07