Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie


 

Ogłoszenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie

 

Na podstawie § 10 ust. 2 w związku z §  10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.  poz. 491) Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie informuje, iż w okresie od dnia 25. 03. 2020 r. do odwołania

wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie w zakresie:

 1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności;
 3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek.

 Wszystkie  wnioski, pisma, oraz pozostałą dokumentację - należy składać w zamkniętych kopertach do skrzynki podawczej znajdującej się na holu w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie. Prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, na kopercie pozostawić nr telefonu kontaktowego.

Interesanci mogą kontaktować się z Zespołem:

 1. Korespondencyjnie na adres: 18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1;
 2. Telefonicznie: (86) 278-47-03.

W przypadkach bardzo pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia daty i godziny przyjęcia.  

 


 

Adres do korespondencji:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie

18 – 500 Kolno

ul. 11 Listopada 1, pok. 102 (parter)

Przewodniczący: Sławomir Zalewski

 

Kontakt z Zespołem, w tym udzielanie informacji:

tel. (0 – 86) 278 – 47 – 03

email: pzon@powiatkolno.home.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

 


Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień –

ważne informacje

  

            W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca  produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

            Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

  

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

- osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że  wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;

- osoba, która nie posiada legitymacji  w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…).


1. Status prawny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie.

Dnia 1 stycznia 2000r. Zarządzeniem Nr 15/99 Starosty Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 grudnia 1999r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kolnie. Dnia 1 sierpnia 2002r. Zarządzeniem Nr 7/02 Starosty Kolneńskiego z dnia 24 lipca 2002r. powołano Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie, jednocześnie Zarządzenie Starosty Powiatu Kolneńskiego Nr 15/99 z dnia 22 grudnia 1999r. utraciło moc.

2. Zespół działa jako pierwsza instytucja na podstawie odrębnych przepisów:

1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu   osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1110).

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17, poz. 162).

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875).

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.).

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego  Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 228, poz. 1681).

7) Ustawa z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

3. Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie zwanego dalej Zespołem należy w szczególności:

1)      Rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.

2)      Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności.

3)      Wydawanie innych orzeczeń- decyzji- kończących postępowanie w sprawie.

4)      Rozpatrywanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych.

5)      Wydawanie z upoważnienia Starosty Kolneńskiego legitymacji osobom    niepełnosprawnym.

6)      Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom.

7)       Przygotowanie dokumentacji obowiązującej w postępowaniu odwoławczym.

8)      Sporządzanie sprawozdań z działalności Zespołu.

9)      Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Zespołu.

4. Członkowie  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie oraz ich kompetencje.

W skład Zespołu wchodzą, jako jego członkowie:

 1. przewodniczący,
 2. sekretarz,
 3. lekarze,
 4. psycholodzy,
 5. pedagog,
 6. doradcy zawodowi,
 7. pracownicy socjalni.

Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością oraz organizowanie pracy Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
 3. nadzór nad trybem postępowania przy orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 4. ustalanie składów orzekających spośród członków Zespołu, Przewodniczących składów oraz terminów posiedzeń,
 5. wyznaczanie lekarzy do dokonywania wstępnej weryfikacji złożonych dokumentacji do wniosków o wydanie orzeczeń,
 6. zawiadamianie osób składających wnioski o wydanie orzeczeń o konieczności uzupełnienia dokumentacji i terminach rozpatrzenia wniosków,
 7. wydawanie decyzji kończących postępowanie w sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. wydawanie z upoważnienia Starosty Kolneńskiego legitymacji osobom niepełnosprawnym.
 9. wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom.
 10. organizacja obsługi administracyjno – biurowej Zespołu.

  Do zadań i kompetencji Sekretarza Zespołu należy w szczególności:

 1. Obsługa formalno-prawna działalności Zespołu.
 2. Kontrola pod względem formalno-prawnym pracy wykonanej przez członków składów orzekających Zespołu.
 3. Nadzór nad poprawnością formalno-prawną przygotowywanych w urzędzie pism, orzeczeń oraz umów dla członków Zespołu.
 4. Przygotowywanie  pism proceduralnych w sprawach orzeczniczych.
 5. Przygotowywanie i podpisywanie wraz z Przewodniczącym orzeczeń o umorzeniu postępowania, zawiadomień o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz wyznaczaniu nowego terminu do jej załatwienia, a także postanowień.
 6. Rozstrzyganie o właściwości miejscowej Zespołu.
 7. Współdziałanie z Przewodniczącym Zespołu w zakresie organizacji pracy składów orzekających.
 8. Przygotowywanie wniosków w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu.
 9. Zgłaszanie do GIODO zbioru danych osobowych.

Do zadań i kompetencji Składu Orzekającego należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie i analizowanie wniosków i załączonej dokumentacji w sprawie wydania orzeczeń,
 2. ocena stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencje dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
 3. przeprowadzanie ocen i badań według określonych kryteriów,
 4.  podejmowanie decyzji i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w oparciu o ustalone i obowiązujące kryteria,
 5.  wydawanie orzeczeń kończących postępowanie w sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań pracowników administracyjno – biurowych należy w szczególności:

 1. obsługa osób zainteresowanych w zakresie orzekania,
 2. przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia,
 3. przygotowywanie do wydania osobom zainteresowanym i uprawnionym legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
 4. przygotowywanie do wydania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom,
 5. prowadzenie korespondencji,
 6. przygotowywanie i gromadzenie materiałów na posiedzenia,
 7. obsługa administracyjno – biurowa posiedzeń Składów Orzekających,
 8. prowadzenie rejestrów i dokumentacji związanej z trybem postępowania w orzekaniu,
 9. przygotowywanie dokumentacji obowiązującej w postępowaniu odwoławczym przed Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku,
 10. opracowywanie analiz w zakresie realizacji zadań orzekania o niepełnosprawności,
 11.  udzielanie informacji o trybie postępowania w orzekaniu o niepełnosprawności osobom zainteresowanym, instytucjom i organom.
 12. Prowadzenie komputerowej bazy danych.

                                    

Zespół obejmuje swoim działaniem tereny wszystkich gmin Powiatu Kolneńskiego, tj.:  miasta Kolna, miasta i gminy Stawiski oraz gmin: Grabowo, Mały Płock, Kolno i Turośl. Obsługę administracyjną oraz obsługę finansową Zespołu zapewnia Starostwo Powiatowe w Kolnie.

 

Wnioski i zaświadczenia do pobrania:

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 roku życia) wraz z informacją.

    - Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 roku życia).

3. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) wraz z informacją.

    - Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia).

5. Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/ duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności z klauzulą informacyjną.

Załączniki do treści

 • 10 (R03, 1,39 MB)
 • 102 (XLS, 36,5 KB)

Metryka strony

Udostępniający: PZdSOoN w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-05-16

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2013-01-07

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2020-08-31

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2013-01-07