Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kolnie,  z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 18 – 500 Kolno, nr telefon (86) 278 24 29, adres email: poczta@powiatkolno.pl

  1. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kolnie jest Pani Katarzyna Sikorska, adres e-mail: iod@powiatkolno.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego, na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów szczególnych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
  4. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).
  6. Ma Pan/ Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Kolnie w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: RODO

Data wytworzenia: 2019-06-11

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2019-06-11

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2019-06-11