Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

(ogólna)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej RODO informuje się, iż:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kolnie reprezentowane przez Starostę Kolneńskiego z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 18 – 500 Kolno, nr telefon (86) 278 24 29, adres email: poczta@powiatkolno.pl
 2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pani uprawnień można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową: iod@powiatkolno.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. na podstawie obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  3. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art. 7 RODO,
  4. 6 ust. 1 lit. e RODO w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

1) podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2)  podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

 1. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi tj. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 2. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),

2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

3. usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy:

- dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach określonych w art. 18 RODO

5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

         - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:

1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone to w przepisach prawa;

2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia umowy.

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: RODO

Data wytworzenia: 2019-06-11

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-02-11

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2019-06-11