Wydział geodezji

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zlokalizowany jest na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie. Czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

1. Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów

Podstawa prawna
Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2015 r. poz. 520/
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy
Dokumenty stwierdzające własność oraz przedstawić dokument tożsamości /znać NIP lub PESEL/.
Miejsce złożenia dokumentu i załatwienie sprawy
Dokumenty należy przedłożyć w pokoju 305 oraz złożyć zamówienie na daną usługę.
Opłaty
Opłata za sporządzenie wypisu i wyrysu na podstawie art. 40b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wniosek o udostępnienie danych - pobierz

 

2. Wydawanie zaświadczeń o nieruchomościach rolnych

Podstawa prawna
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 poz. 23
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy /wzór wniosku w załączniku nr 1/
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Miejsce złożenia dokumentu i załatwienie sprawy
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w pokoju 305.
Opłaty
a) do celów emerytalno-rentowych zwolniony z opłat,

b) do celów ustalenia stażu pracy – opłata skarbowa 17 zł.

 

3. Zgłaszanie robót geodezyjnych i kartograficznych, kontrola techniczna robót geodezyjnych i kartograficznych oraz ich ewidencjonowanie

Podstawa prawna
Art. 12, 12a, 12b Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2015 r. poz. 520/
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy
Zgłoszenie roboty geodezyjnej z załącznikiem określającym jej zasięg. Podmiot zgłaszający pracę po raz pierwszy - dołączyć kserokopię świadectwa uprawnień zawodowych oraz zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Miejsce przedstawienia dokumentu i załatwienie sprawy
Zgłoszenie roboty geodezyjnej z załącznikiem należy złożyć w pokoju 308.
Opłaty
Opłaty pobierane na podstawie art. 40 b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

4. Wydawanie dokumentów i danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawa prawna
Art. 40a ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 2015 r. poz. 520 /wzór wniosku w załączniku nr 2/
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy
Wniosek o udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego //

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE Web-EWID PORTAL GEODETY, INSTRUKCJA - kliknij

Dokument z oznaczeniem nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, lub określić rodzaj materiału z zasobu o kopię którego występuje.
Miejsce złożenia dokumentu i załatwienie sprawy
Dokument należy złożyć w pokoju 308.
Opłaty:
Opłatę za udostępniane kopie dokumentów i dane  z zasobu pobiera się przed ich wydaniem, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

5. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu

Podstawa prawna
Dział II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy
Wnioski o nabycie, najem, dzierżawę nieruchomości powiatowych lub Skarbu Państwa
Miejsce złożenia dokumentu i załatwienie sprawy
Zakres spraw związanych z Gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu prowadzi pracownik w pokoju 318, tel. (86) 278 48 90

6. Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna
Dział II Rozdział 8 art. 72, art. 77-84 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy
Wniosek wraz z wyceną nieruchomości gruntowej
Miejsce złożenia dokumentu i załatwienie sprawy
Zakres spraw związanych z Gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu prowadzi pracownik w pokoju 318 tel. (86) 278 48 90

7.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna: Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zmianami/

Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy

- wniosek

- aktualne przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunek zagospodarowania określony w decyzji o warunkach zabudowy,

- opłata skarbowa w wysokości 10 zł

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienie sprawy
Złożenie dokumentów oraz dodatkowe informacje udziela pracownik w pokoju 318 tel.

 

8. Zwrot działek rencistom lub ich spadkobiercom

Podstawa prawna
Art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, ze zm.)
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy

 • Wniosek o  nieodpłatne przyznanie własności działki
 • Decyzja o przejęciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
 • Spadkobierca (dodatkowo – dokument stwierdzający nabycie praw do spadku po renciście)

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienie sprawy
Złożenie dokumentów oraz dodatkowe informacje udziela pracownik w pokoju 318 tel. (86) 278 48 90
 

9. Wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej

Podstawa prawna
Art. 13 i 14 dekretu z dnia 6 września 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3 poz. 13)

Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy

 • Wniosek o wykreśleniu ciężaru realnego z księgi wieczystej
 • Dokumenty potwierdzające spłatę zadłużenia

W przypadku braku dowodu spłaty zaległości, zachodzi konieczność wydania decyzji ustalającej zaległą kwotę pieniężną odpowiadającą ciężarowi realnemu. Wówczas należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienie sprawy
Złożenie dokumentów oraz dodatkowe informacje udziela pracownik w pokoju 318 tel. (86) 278 48 90

 

10. Wywłaszczenie nieruchomości

Podstawa prawna
Dział III Rozdział 4 i 5 art. 112 - 135 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy

 • Wniosek
 • Załączniki zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienie sprawy
Składanie dokumentów w Sekretariacie Starostwa – pokój 212, dodatkowe informacje w pokoju 318; tel. (86) 278-48-90

11. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Podstawa prawna
Dział III Rozdział 4 i 5 art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy

 • Wniosek
 • Załączniki zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Decyzja wywłaszczeniowa
 • Wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego
 • Kopia mapy ewidencyjnej
 • Wypis z rejestru

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienie sprawy
Składanie dokumentów w Sekretariacie Starostwa – pokój 212, dodatkowe informacje w pokoju 318; tel. (86) 278-48-90

12. Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Podstawa prawna
Art. 11- 14 ustawy z dnia 03.03.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz. U. Nr 2015 poz. 909 ze zmianami/
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy

 • Wniosek / załączniki: 1 – dla osób posiadających gospodarstwo rolne , 2 - dla osób nieposiadajacych gospodarstwa rolnego /
 • Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu ostateczna decyzja o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym, lub o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 • Projekt zagospodarowania działki sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane wraz z bilansem terenu przewidzianego do wyłączenia z produkcji rolniczej.
 • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienie sprawy
Składanie dokumentów w Sekretariacie Starostwa – pokój 212, dodatkowe informacje w pokoju 318; tel. 86 278-48-90

13. Wymiana gruntów

Podstawa prawna
Art. 7, 27 i 28 z ustawy z dnia 26.03.1982r. o scaleniu i wymianie gruntów /Dz.U. z 2003r. Nr 178 poz. 1749 jedn. tekst/
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy

 • Wspólny wniosek właścicieli gruntów
 • Dokument stwierdzający własność zamienianych nieruchomości

Miejsce przedstawienia dokumentów i załatwienie sprawy
Składanie dokumentów w Sekretariacie Starostwa – pokój 212, dodatkowe informacje w pokoju 318; tel. 278-48-90

14. Zmiany powierzchni, a także rodzaju użytków gruntowych nieruchomości

Podstawa prawna
Art. 7d i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2015 r. poz. 520/
Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy

 • Wniosek
 • Operat techniczny z ustalenia powierzchni działki (przy zmianie powierzchni)
 • Projekt klasyfikacji gleboznawczej (przy zmianie rodzaju użytków i klas gruntu)
 • 10 zł opłaty skarbowej do każdego wniosku

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienie sprawy
Składanie dokumentów w Sekretariacie Starostwa – pokój 212, dodatkowe informacje w pokoju 318; tel. 278-48-90

 

15. Koordynowanie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna

 Art. 7d pkt 1, art. 28b ust. 1, 4 i 5 oraz art. 28c ust. 1 i 2  ustawy z 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2015 r. poz 520/, oraz Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Kolneńskiego z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie organizacji narad koordynacyjnych.

Dokumenty, jakie winien złożyć interesant w celu załatwienia sprawy

- Wniosek – wzór w załączeniu,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla terenów, na których obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wypis i wyrys z tego planu.

- Aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci, uzyskane od jednostek zarządzającymi tymi sieciami

- 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia,

- Współrzędne punków załamań projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienia sprawy .

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pokój 212. Dodatkowe informacje udziela się w pokoju 308 i 318, tel. 86 278-48-90 i 86 278-48-91.

Opłaty:

 Podstawa prawna:  art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2015 r. poz. 520/.

Opłata za uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu:

      - 150,00 zł. – gdy przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci  uzbrojenia terenu.

105,00  zł. – za każdy następny rodzaj projektowanej sieci  uzbrojenia terenu.

105,00  zł. - gdy przedmiotem uzgodnienia jest przyłącze.

Opłata powinna być dokonana przed terminem narady koordynacyjnej.

Narady koordynacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu (w 1- szą i 3-cią  środę).

Na naradach rozpatruje się wnioski złożone do końca tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym odbywa się narada. 

     WNIOSEK o koordynację  usytuowania  projektowanych sieci  uzbrojenia  terenu - kliknij

Opracował: Krzysztof Kowalczyk

Nowy układ elementów w załącznikach

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2018-06-11

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2004-01-20

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-02-11

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2004-01-20