Klauzula informacyjna - Obsługa Rady Powiatu

SZANOWNI PAŃSTWO – UCZESTNICY SESJI RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

 

Uprzejmie informujemy, iż obrady Rady Powiatu Kolneńskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Państwa uczestnictwo w obradach Rady Powiatu jest w pełni dobrowolne.

Przetwarzanie Państwa danych w związku z uczestnictwem w obradach Rady nie wymaga pozyskania od Państwa zgody na ich przetwarzanie, gdyż  przesłanką uprawniającą Administratora Danych do ich przetwarzania jest niezbędność takiego działania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi w myśl art. 6 ust. 1 lit. e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.), w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.

  

 

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w obradach Rady Powiatu Kolneńskiego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kolnie, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 18 – 500 Kolno, nr telefon (86) 278 24 29, adres email: poczta@powiatkolno.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/ Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@powiatkolno.pl , w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pani uprawnień.
  3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z realizacją zasady dostępu do informacji publicznej.
  4. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym dane zostały powierzone do przetwarzania, w związku z prowadzoną przez nie obsługą serwisową i informatyczną systemu wykorzystywanego do nagrywania i udostępniania nagrań.
  5. Pana/ Pani dane osobowe zostaną udostępnione do wglądu publicznego, gdyż nagranie stanowi informację publiczną.
  6. Obrady Rady Powiatu Kolneńskiego są transmitowane on-line na stronie internetowej www.powiatkolno.sesja.pl i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kolneńskiego oraz na stronie internetowej powiatu www.powiatkolno.pl
  7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi: ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2019-11-19

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2019-11-25

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2019-11-19