UWAGA !

Z dniem 1 czerwca 2021 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w powiecie kolneńskim odbywać się będzie w systemie stacjonarnym.

Adwokaci, Radcowie Prawni świadczyć będą pomoc prawną zgodnie z harmonogramem obowiązującym w roku 2021.

Podejmując takie rozwiązanie (uwzględniając pandemię koronawirusa i powolne znoszenie obostrzeń) mamy na  względzie cel, dla realizacji którego został wdrożony system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest nim zapewnienie pomocy obywatelom szerokiego dostępu do profesjonalnych i rzetelnych nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób najbardziej potrzebujących pomocy.

 

   


 

                                                                                                                           

   

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Powiat Kolneński realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

W związku z art. 8 ww. ustawy Starosta Kolneński ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj. każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Kolneńskim – w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, pokój nr 10:
 • poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00 – porad prawnych udziela radca prawny,
 • wtorek w godz. od 9.00 do 13.00 – porad prawnych udziela radca prawny,
 • środa w godz. od 13.00 do 17.00 – porad prawnych udziela radca prawny,
 • czwartek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udziela adwokat
 • piątek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udziela adwokat
 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/mediacji, którego prowadzenie Powiat Kolneński powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.
 • poniedziałek -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno – porad dotyczących nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/mediacji udziela -  radca prawny w godz. od 13.00 do 17.00
 • wtorek – Urząd Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl - porad dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udziela -  adwokat w godz. od 9.00 do 13.00
 • środa – Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski porad dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udziela - adwokat w godz. od 13.00 do 17.00
 • czwartek – Gminny Ośrodek Kultury, Ks. T. Ciborowskiego 38, 18-516 Mały Płock - porad dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udziela -  radca prawny w godz. od 9.00 do 13.00
 • piątek  - Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, 18-507 Grabowo, ul. Szkolna 1 -  porad dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udziela -  adwokat w godz. od 13.00 do 17.00

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 86 278-27-39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,  lub pod adresem e-mail: pnpp@powiatkolno.pl

Od 1 stycznia 2021 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłaną mediację, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

   Nieodpłatna mediacja prowadzona jest w zależności od zgłoszonych potrzeb przez osoby uprawnione.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 • bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • w dowolnym terminie:
 1. telefonicznie pod nr. 86 278-27-39;
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail pnpp@powiatkolno.pl;
 3. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. 11- Listopada 1

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać na stronie

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl. 

LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W POWIECIE KOLNEŃSKIM

Poradnik - dziedziczenie (ebook pdf)

Poradnik - prawo rodzinne (ebook pdf)

Sursum Corda - Stowarzyszenie NPP - kliknij

Odwołanie darowizny - Materiał informacyjny Stowarzyszenie Sursum Corda - kliknij

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-01-02

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2016-01-13

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-07-26

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-01-13