Budownictwo

Starosta jest organem administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie określonym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), który rozpatruje:

 1. wnioski o pozwolenie na budowę,
 2. wnioski o pozwolenie na rozbiórkę,
 3. wnioski o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę/ praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, przyjętego przez organ,
 4. wnioski o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 5. zgłoszenia budowy/ robót budowlanych,
 6. inne sprawy określone w.w. ustawą Prawo budowlane i przepisami odrębnymi.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć dokumenty wskazane w art. 33 ust. 2 w.w. ustawy Prawo Budowlane, w tym:

 • 3 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • dowód opłaty skarbowej, o ile obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Do pozostałych wniosków/ zgłoszeń należy dołączyć dokumenty wskazane w drukach tych wniosków/ zgłoszeń.

Miejsce złożenia wniosku/ zgłoszenia

Wniosek/ zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w pok. 103 (parter)  Starostwa Powiatowego w Kolnie lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

- opłata skarbowa od  pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:

 1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

- za każdy m˛  powierzchni użytkowej – 1 zł,

- nie więcej niż – 539 zł,

 1. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
 2. innego budynku – 48 zł,
 3. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
 4. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
 5. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,
 6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł,
 7. innych budowli – 155 zł,
 8. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
 9. opłata skarbowa od pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
 10. opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby – 90 zł,
 11. opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł,
 12. opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Opłaty skarbowe  należy wnosić na rachunek organu podatkowego, tj Urzędu Miasta Kolno, zaś dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Druki:

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę
 2. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 3. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, przyjętego przez organ
 5. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 6. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust.1 ustawy Prawo budowlane
 7. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 8. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
 9. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 10. Zgłoszenie rozbiórki
 11. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
 12. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 13. Wniosek o wydanie dziennika budowy
 14. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do odwołania od decyzji
 15. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 16. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania

  

 

Zaświadczenia do celów dodatku mieszkaniowego

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817).

Niezbędne dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

- nazwę organu mającego wydać zaświadczenie,

- adres domu mieszkalnego jednorodzinnego objętego zaświadczeniem,

- datę i podpis wnioskodawcy.


Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:

- oświadczenie, z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego, potwierdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
Miejsce złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć w pok. 103 (parter) Starostwa Powiatowego w Kolnie

Opłaty:
Zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.
 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-02-02

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2004-01-06

Modyfikujący: Tomasz Sadowski

Data modyfikacji: 2021-07-02

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2004-01-06