Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

ZAŁATWIANIE SPRAW

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska


 

Telefony kontaktowe:

- budownictwo: 86 278 48 83;  86 278 34 97

- ochrona środowiska: 86 278 48 85

- lesnictwo: 86 278 48 82

- Naczelnik wydziału: 86 278 48 84

email:

wydzial.budownictwa@powiatkolno.home.pl

 

 

LEŚNICTWO

BUDOWNICTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

  

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Starostwo Powiatowe w Kolnie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 24 29, adres email: poczta@powiatkolno.pl

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kolnie jest Pani Katarzyna Sikorska, adres e-mail: iod@powiatkolno.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2. realizacji zawartych umów,
  3. udzielonej zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art. 7 RODO
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania danych (art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy:
   • dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
   • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub braku możliwości zawarcia umowy.

 1. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Data wytworzenia: 2017-02-07

Wprowadzający: Andrzej Stanisławski

Data wprowadzenia: 2005-10-26

Modyfikujący: Andrzej Stanisławski

Data modyfikacji: 2020-06-05

Opublikował: Andrzej Stanisławski

Data publikacji: 2005-10-26