Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usług wodnych - obręby Jurzec Wł. i Szł. Karwowo, Stawiski, Rostki

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735), w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1830B Stawiski- Jurzec Włościański - Kossaki - Jedwabne na odcinku od drogi gminnej nr 104596B w mieście Stawiski ul. Smolniki do granicy powiatu, o długości około 9069,58 m" zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu Kolneńskiego, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Grzegorz Kulągowski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: • wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące: przebudowę przepustów pod koroną drogi, budowę i przebudowę rowów przydrożnych, budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami, budowę rowów krytych, - budowę wylotów (wieńczących przykanalik) do rowu otwartego trawiastego; - budowę wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Łojewek; • usługi wodne obejmujące: - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez projektowane urządzenia wodne, - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód poprzez projektowane urządzenia wodne; na działkach o nr ew.: 903, 904, 905/6, 913, 914, 915, 921, Obręb Stawiski 0005; Jednostka ewidencyjna: 200605_4 Stawiski; nr ew.: 172, 3/5, 38/1, 44/9, 49, 175, 56/2, 55/3, 58/1, 58/2, 59/2, 59/3, 57/2, 2/2, 3/4, 4/4, 7/2, 10, 2/1, 3/1, 3/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 13/3, 13/4, 15/1, 15/2, 16/3,17/1,17/2, 21, 22/1, 22/2, 39/4, 40/3, 42, 43/1, 44/1, 44/8, 39/3, 58/3, 59/1, 11/4, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 16/2, 17/3, 17/4, 18/1, 18/2, 19, 20, 22/5, 36/1, 36/2, 38/2, 39/1, 39/2, 40/2, 41, 43/2,44/2, 44/6, 44/7, 48, 57/1, 191, 177, 178, obręb Rostki 0026; nr ew.: 287, 288, 170, 173/1, 173/2, 174, 176, 175, 177/1, 177/2, 178, 179, 171, 172/1, 172/4, 282/2, obręb Karwow❑ 0015; nr ew.: 377, 78/2, 78/3, 37/1, 80, 39/1, 39/2, 39/3, 43, 84/1, 45, 48, 49, 50/1, 387, 150/2, 151/2, 152/2, 153/11, 153/13, 154/2, 398, 341/1, 341/2, 379, 378, 409, 382, 122/1, 112/1, 342, 79, 81, 83/2, 84/2, 86/2, 87/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/10, 153/12, 153/9, 387, 41, 42, 50/2, 51/1, 133/4, 134/4, 134/2, 135, 155/1, 155/2, 166, 302, 342, 142, 78/1, 381, obręb Jurzec Włościański 0014; nr ew.: 189, 74/4, 75/7, 75/9, 75/11, 76/7, 76/9, 77/3, 78/4, 79/2, 80/6, 80/4, 80/2, 81/2, 82/1, 79/5, 79/6, obręb Jurzec Szlachecki 0013, Jednostka ewidencyjna: 200605_5 Stawiski - obszar wiejski, powiat kolneński, województwo podlaskie. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19, 07 - 409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pak. nr 5, w godzinach 8:30 - 15:00. Sprawę prowadzi Magdalena Pazik (telefon 29 760-32-26 wew. 16, e-mail: magdalena.pazik@wody.goy.p1). W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję ❑ możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Nadmienić należy, iż w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19, wskazaną formą kontaktu z tut. organem jest kontakt telefoniczny 29 760 32 26 wew. 16 lub e-ma ilowy (magdalena.pazik@wody.goy.p1). Ponadto istnieje możliwość przesłania części dokumentacji (w zależności od posiadanych warunków technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu, na wskazany przez stronę adres elektroniczny. Jednocześnie w przypadku wizyty osobistej w tut. Urzędzie (po uprzednim ustaleniu terminu) należy zaopatrzyć się we własny sprzęt aparat fotograficzny, kartkę i długopis do sporządzania odpisu lub notatek oraz środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic oraz maski ochronnej. Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęko T. 29 750 32 25 ■ E. zz-ostroleka@wodyrgov.pl www.wody.gov,p1 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

Wytwarzający/odpowiadający: PGW Wody Polskie ZZ w Ostrołęce

Data wytworzenia: 2021-06-11

Wprowadzający: Krzysztof Sokołowski

Modyfikujący: Krzysztof Sokołowski

Data modyfikacji: 2021-06-11

Opublikował: Krzysztof Sokołowski

Data publikacji: 2021-06-11